Archiv rubriky: Aktuality

Náš další postup ve věci plánovaných hal ve Zdibech – podpisová akce

Jak jsme zmínili v minulém článku, plánuje se výstavba obrovských hal v sousedních Zdibech.

Ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství jsme zaslali vyjádření k záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“. Ve vyjádření požadujeme zpracování velké studie EIA.

Naše stanovisko si můžete přečíst zde.

Pokud se záměrem výstavby hal taktéž nesouhlasíte a chcete naši aktivitu podpořit, můžete připojit svůj podpis na podpisový arch a podporující listinu, které budou od čtvrtka 5.5.2016 k dispozici veřejně k podepsání na obecním úřadě, v hospodách Na Hřišti a U Hastrmana a v cukrárně Sarnia.

V případě, že náš Spolek získá minimálně 200 podporujících podpisů, staneme se účastníky řízení a budeme tak moci obhajovat zájmy naší obce.

V obci můžete spatřit také tyto letáčky.

Dále jsme dne 2.5.2016 oslovili obec Zdiby, kam jsme zaslali „podnět k záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE“, ve kterém uvádíme několik zásadních důvodů, proč by projekt v předložené podobě rozhodně neměl být realizován. Tímto jsme obec Zdiby, jako přímého účastníka řízení, vyzvali, aby hájila především zájmy svých občanů a ochrany přírody a krajiny ve svém sousedství.

V podnětu uvádíme následující důvody, kvůli kterým by projekt v předložené podobě rozhodně neměl být realizován:

 1. Již v současné době dochází na dotčeném území obce Zdiby k překračování BaP – benzo(a)pyren, silně karcinogenního a mutagenního prvku, minimálně o 8% nad současně platné legislativní normy. Jelikož je plánovaný záměr spjat s další produkcí BaP o 3,96 g/rok, je naprosto nepřípustné, aby k realizaci záměru v navrhované podobě došlo.
 2. Záměr projektu je prokazatelně spojen i s dalšími negativními vlivy jak na bezprostřední, tak na vzdálenější obytná území. Jedná se zejména o produkci jedovatých látek a zvýšeného hluku. Z těchto důvodů je záměr v přímém rozporu s územním plánem obce Zdiby z roku 2010, který provoz takových zařízení na pozemcích vedených v ÚP jako „OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ“ nedovoluje.
 3. Zastavovaná plocha má plánovanou rozlohu 129 113m², což je 84,5% celkové plochy pozemku. Projekt tak hrubě porušuje další podmínky stanovené v územním plánu obce, který pro dotčený typ území stanovuje maximální zastavitelnost do 50% z celkové plochy pozemku.
 4. Projekt se nevypořádal s řešením výrazného nárůstu automobilové dopravy na přilehlých komunikacích. Již v současnosti je zatížení komunikace II/608 na samotném limitu své kapacity. Jelikož obec Zdiby navíc stanovuje ve svém ÚP další plochy určené k zástavbě, jsou současně využívané komunikace s ohledem do budoucna značně poddimenzovány. Projekt by měl situaci řešit, nikoliv ji zhoršovat – viz bod II.

 

Nově plánované haly ve Zdibech

Právě jsme se dozvěděli o plánované výstavbě obrovského logistického areálu „GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE” v blízkých Zdibech v podobě dvou hal o celkové ploše 76 245 m² s přilehlými plochami komunikací o výměře 52 868 m².

Byť se na první pohled může zdát, že se naší obce výstavba netýká, v případě, že dojde k její realizaci, pocítí dopady i všichni naši občané minimálně v podobě zhoršené dopravní situace při dojezdech do Prahy a zpět do Husince.

Realizace projektu by znamenala zejména následující negativní vlivy:

 • Výrazné navýšení automobilové dopravy. Denně odhadem minimálně 1600 uskutečněných jízd (800 jízd osobních automobilů, 400 jízd užitkovými nákladními automobily a 400 jízd nákladními soupravami) na stávajících, již v současné době přetížených, komunikacích.
 • Další produkce jedovatých prvků, jako je například benzo(a)pyren (silně karcinogenní a mutagenní prvek), jehož limity jsou již v současné době překračovány minimálně o 8%. Tyto látky se šíří vzduchem a proto se týkají i blízkého okolí obce Zdiby.

Náš Spolek již kontaktoval místní sdružení ve Zdibech, se kterým budeme situaci dále řešit. Dále budeme podávat podnět na obec Zdiby, která k tomuto na svých stránkách veřejnost vyzývá

Více informací o plánovaném projektu najdete na těchto stránkách nebo tomto dokumentu

Zde si můžete prohlédnout situační plánek projektu.

vizualizace
Vizualizace výstavby
vizualizace
Vizualizace výstavby
dotčený pozemek v územním plánu Zdiby
dotčený pozemek v územním plánu Zdiby
plánek
Plánek hal

 

Žaloba proti nezákonnému zásahu

Jak jsme na webu Spolku koncem března informovali, došlo podle našeho názoru ze strany stavebního úřadu v Klecanech ke schválení záměru výstavby na pozemcích developera FIDOS s.r.o v rozporu se zákonem. Jednalo se o vydání územního souhlas a územního rozhodnutí, které schvalují výstavbu na dotčených pozemcích.

Na tuto situaci jsme reagovali tak, že jsme podali žádost o zahájení přezkumného řízení ohledně vydání územního souhlasu a proti vydání územního rozhodnutí jsme se odvolali.

Odvolání proti územnímu rozhodnutí je momentálně v řešení na Krajském úřadu, jakožto nadřízeného orgánu a čekáme až bude vyřízeno. O výsledcích budeme samozřejmě informovat.

Přezkumné řízení ohledně územního souhlasu provádí dle zákona ten samý stavební úřad, který ho vydal. Stavebním úřadem Klecany nám bylo posléze sděleno, že nebyly shledány důvody k zahájení přezkumného řízení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podat žalobu proti nezákonnému zásahu správního orgánu k soudu. Podle našeho názoru bylo úřadem pochybeno hned v šesti bodech a jelikož vadně vydané rozhodnutí územního souhlasu může vést k nezvratnému poškození životního prostředí v dané lokalitě, taktéž žádáme soud o vydání předběžného opatření v podobě pozastavení veškerých prací, než bude ve věci definitivně rozhodnuto.

Jelikož jsou tyto aktivity Spolku náročné nejen časově, ale i finančně (v tuto chvíli se jedná o poplatky soudu v řádu několika tisíců korun), zřídili jsme transparentní účet, ze kterého budou tyto aktivity hrazeny. Pokud si myslíte, že naše aktivita má smysl, budeme rádi, pokud naši činnost jakoukoliv finanční částkou podpoříte. Veškeré prostředky budou použity výhradně k zajištění činností na ochranu životního prostředí obce Husinec.

 

Report z úklidové akce

V sobotu 23. dubna proběhl druhý ročník úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko„.

Přestože se jednalo již o druhý ročník, čekali jsme větší účast, než minulý rok, kdy dorazilo kolem 60 dobrovolníků.

Nakonec se však akce zúčastnilo „pouze“ kolem 30 lidí, kteří pomáhali naši obec uklízet od odpadků. Pozitivním faktem je, že letitý nepořádek v různých koutech obce byl vloni odklizen, a proto letošní úklid nebyl celkově tak náročný. To ovšem bohužel neplatilo o škarpách směrem k Samotě a dále kolem odbočky do lomu. Zde jsme objevili letitý nepořádek, který nám dal zabrat. Výsledek ale stojí za to a rozdíl určitě pozná každý, kdo se rozhlédne za obcí kolem silnice, kterou léta lemovaly poházené odpadky. Dalším problematickým místem jsou břehy podél řeky, které jsou taktéž zaneseny různými odpadky, které kdy v minulosti přinesla řeka. V příštích letech se můžeme zaměřit právě na tato místa.

Za tento ročník bychom chtěli poděkovat všem, kteří se účastnili a ty, kteří se nedostavili zveme hned příští rok – čím více nás bude, tím více práce uděláme a naše obec bude zase o něco hezčí.

Pár fotek z úklidu:

na co všechno člověk při úklidu škarpy podél silnice nenarazí
na co všechno člověk při úklidu škarpy podél silnice nenarazí
někdo si odložil hromadu pneumatik do křoví
někdo si odložil hromadu pneumatik do křoví
někomu už se nehodily boty
někomu už se nehodily boty
nepořádek ze škarpy do pytle
nepořádek ze škarpy do pytle
poklady od silnice
poklady od silnice
vyčištěno
vyčištěno

Druhý ročník úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“

V sobotu 23. dubna 2016 zapojujeme naši obec do úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko„.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Na akci zveme všechny, kdo mají čas a chuť vyčistit obec od odpadků. Více informací o akci, včetně možnosti se na akci předem registrovat je zde

Kontaktování státních organů

V předešlých dnech proběhlo obeslání státních orgánů s žádostí o informování o zahajovaných správních řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Spolek by tak měl být od této chvíle informován o veškerých řízeních, které by mohly ovlivnit přírodní nebo krajinné hodnoty obce Husinec, jejích částí, či jejího bezprostředního okolí.

Žádost byla zaslána na tyto orgány:

 • Obecní úřad Husinec
 • Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – odbor životního prostředí
 • Stavební úřad Klecany
 • Odolena Voda – stavební odbor
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Středočeský kraj
 • Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského