Archiv štítku: Zdiby

Novinky ohledně hal Goodman ve Zdibech

Opět hrozí výstavba obřích hal ve Zdibech. Společnost Goodman vložila v rámci EIA další dokumentaci týkající se záměru na portál CENIA:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

Je to reakce i na naše připomínky, které jsme zaslali dotčeným úřadům v roce 2016.

Jedná se cca o 1500 stran textu a to samozřejmě textu odborného, ve kterém Goodman reaguje na připomínky z prvního kola. Nyní je tedy nutné nové dokumenty podrobně nastudovat, porovnat a zkontrolovat, zda opravdu reagují na všechny dříve předložené připomínky. Následně bude nutné znovu reagovat ve formě dalších připomínek.

Více informací o celém projektu Goodman naleznete na těchto stránkách.

Zároveň uvádíme žádost lidí z projektu „STOP HALY GOODMAN ZDIBY“:

PROSÍME TY Z VÁS, KTEŘÍ SE VYZNAJÍ V DANÉ PROBLEMATICE, KAŽDÉHO, KDO NÁM MŮŽE JEN TROCHU POMOCI, ABY NÁM POMOHL!!

Z hlediska oborů potřebujeme pomoc zejména v oblasti: HYDROGEOLOGIE, OCHRANY OVZDUŠÍ, DOPRAVY. Budeme nutné reagovat i na další témata, obsažená v dokumentaci.

Záměr „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ bude posuzován podle EIA

Naše snaha zvrátit výstavbu obřích hal ve Zdibech se vyplatila a dne 26.5.2016 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl, že záměr bude posuzován podle zákona o vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Úřad vyžaduje zpracování dokumentace, ve které bude mimo jiné:

 • doplnění vyhodnocení nulové varianty, tj. vyhodnocení stávajícího stavu dotčeného i širšího okolního území, bez realizace záměru,
 • vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (Hodnocení zdravotních rizik) v odpovídající míře podrobnosti, podrobněji vyhodnotit imisní zatížení předmětného území,
 • podrobněji specifikovat rozsah plánované činnosti a účel využití záměru
 • dopracovat dopravní studie, jejichž součástí bude řešení intenzity dopravy v požadovaných časových obdobích na souvisejících komunikacích, vyhodnotit  kapacitu kruhového objezdu v daném místě a kapacitu obousměrného napojení kruhového objezdu na dálnici D8,
 • jednoznačně definovat a vyhodnotit dopravní intenzity a směry přepravy související s výstavbou a provozem záměru, a s tím spojené vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva včetně kumulativních a synergických vlivů se záměry stávajícími a připravovanými v daném území i širším okolí uvažovaného záměru. Navrhnout odpovídající řešení, případně kompenzační opatření. Do posouzení zahrnout i letecký provoz v daném území,
 • zvážit koordinaci realizace záměru s realizací připravovaných staveb sjezdů a nájezdů na D8, MUK Zdiby a kruhového objezdu,
 • zpracovat hydrogeologické posouzení území dotčeného výstavbou záměru s důrazem na ochranu zdrojů podzemní pitné vody,
 • vyhodnotit vliv záměru a provázanost výstavby a provozu záměru se souvisejícími realizacemi – intenzifikace ČOV Zdiby a revitalizace Přemyšlenského potoka,
 • podrobně vyhodnotit vliv záměru na zemědělský půdní fond a vyhodnotit způsob nakládání s výkopovou zeminou,
 • podrobně vyhodnotit vlivy záměru na krajinný ráz, kulturní památky a chráněná území nacházející se v řešeném území a jeho širším okolí,
 • na základě komplexního posouzení záměru, jmenovitě v dokumentaci vymezit a zdůvodnit okruh dotčených územně samosprávných celků.

Dle závěru řízení Krajského úřadu byla přijata vyjádření od 9 spolků, hromadná vyjádření veřejnosti s celkovým počtem 1530 podpisů (z toho 139 podpisů z naší obce) a 134 vyjádření jednotlivých občanů. Odezva ze strany veřejnosti byla tedy značná.

Celý dokument zjišťovacího řízení ke stažení zde.

Velmi děkujeme všem, kteří se do podpisové akce zapojili a svým podpisem vyjádřili svůj nesouhlas s výstavbou obřích hal ve Zdibech.

 

Náš další postup ve věci plánovaných hal ve Zdibech – podpisová akce

Jak jsme zmínili v minulém článku, plánuje se výstavba obrovských hal v sousedních Zdibech.

Ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství jsme zaslali vyjádření k záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“. Ve vyjádření požadujeme zpracování velké studie EIA.

Naše stanovisko si můžete přečíst zde.

Pokud se záměrem výstavby hal taktéž nesouhlasíte a chcete naši aktivitu podpořit, můžete připojit svůj podpis na podpisový arch a podporující listinu, které budou od čtvrtka 5.5.2016 k dispozici veřejně k podepsání na obecním úřadě, v hospodách Na Hřišti a U Hastrmana a v cukrárně Sarnia.

V případě, že náš Spolek získá minimálně 200 podporujících podpisů, staneme se účastníky řízení a budeme tak moci obhajovat zájmy naší obce.

V obci můžete spatřit také tyto letáčky.

Dále jsme dne 2.5.2016 oslovili obec Zdiby, kam jsme zaslali „podnět k záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE“, ve kterém uvádíme několik zásadních důvodů, proč by projekt v předložené podobě rozhodně neměl být realizován. Tímto jsme obec Zdiby, jako přímého účastníka řízení, vyzvali, aby hájila především zájmy svých občanů a ochrany přírody a krajiny ve svém sousedství.

V podnětu uvádíme následující důvody, kvůli kterým by projekt v předložené podobě rozhodně neměl být realizován:

 1. Již v současné době dochází na dotčeném území obce Zdiby k překračování BaP – benzo(a)pyren, silně karcinogenního a mutagenního prvku, minimálně o 8% nad současně platné legislativní normy. Jelikož je plánovaný záměr spjat s další produkcí BaP o 3,96 g/rok, je naprosto nepřípustné, aby k realizaci záměru v navrhované podobě došlo.
 2. Záměr projektu je prokazatelně spojen i s dalšími negativními vlivy jak na bezprostřední, tak na vzdálenější obytná území. Jedná se zejména o produkci jedovatých látek a zvýšeného hluku. Z těchto důvodů je záměr v přímém rozporu s územním plánem obce Zdiby z roku 2010, který provoz takových zařízení na pozemcích vedených v ÚP jako „OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ“ nedovoluje.
 3. Zastavovaná plocha má plánovanou rozlohu 129 113m², což je 84,5% celkové plochy pozemku. Projekt tak hrubě porušuje další podmínky stanovené v územním plánu obce, který pro dotčený typ území stanovuje maximální zastavitelnost do 50% z celkové plochy pozemku.
 4. Projekt se nevypořádal s řešením výrazného nárůstu automobilové dopravy na přilehlých komunikacích. Již v současnosti je zatížení komunikace II/608 na samotném limitu své kapacity. Jelikož obec Zdiby navíc stanovuje ve svém ÚP další plochy určené k zástavbě, jsou současně využívané komunikace s ohledem do budoucna značně poddimenzovány. Projekt by měl situaci řešit, nikoliv ji zhoršovat – viz bod II.

 

Nově plánované haly ve Zdibech

Právě jsme se dozvěděli o plánované výstavbě obrovského logistického areálu „GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE” v blízkých Zdibech v podobě dvou hal o celkové ploše 76 245 m² s přilehlými plochami komunikací o výměře 52 868 m².

Byť se na první pohled může zdát, že se naší obce výstavba netýká, v případě, že dojde k její realizaci, pocítí dopady i všichni naši občané minimálně v podobě zhoršené dopravní situace při dojezdech do Prahy a zpět do Husince.

Realizace projektu by znamenala zejména následující negativní vlivy:

 • Výrazné navýšení automobilové dopravy. Denně odhadem minimálně 1600 uskutečněných jízd (800 jízd osobních automobilů, 400 jízd užitkovými nákladními automobily a 400 jízd nákladními soupravami) na stávajících, již v současné době přetížených, komunikacích.
 • Další produkce jedovatých prvků, jako je například benzo(a)pyren (silně karcinogenní a mutagenní prvek), jehož limity jsou již v současné době překračovány minimálně o 8%. Tyto látky se šíří vzduchem a proto se týkají i blízkého okolí obce Zdiby.

Náš Spolek již kontaktoval místní sdružení ve Zdibech, se kterým budeme situaci dále řešit. Dále budeme podávat podnět na obec Zdiby, která k tomuto na svých stránkách veřejnost vyzývá

Více informací o plánovaném projektu najdete na těchto stránkách nebo tomto dokumentu

Zde si můžete prohlédnout situační plánek projektu.

vizualizace
Vizualizace výstavby
vizualizace
Vizualizace výstavby
dotčený pozemek v územním plánu Zdiby
dotčený pozemek v územním plánu Zdiby
plánek
Plánek hal