územní ochrana krajiny

Na území ORP Brandýs n.L. – St. Boleslav je vyhlášen Přírodní park Dolní Povltaví (katastrální území Brnky, Přemyšlení, Klecany, Husinec, Máslovice, Větrušice – na mapce zeleně šrafované území), což je kategorie obecně chráněného území zřizovaná k ochraně krajinného rázu.

Na území přírodního parku je možné realizovat nové záměry pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody a krajiny. Vliv na krajinný ráz se nicméně posuzuje i mimo území přírodního parku, pokud to orgán ochrany přírody a krajiny považuje za nutné.

PP_Dolni_Povltavi

Obcí prochází jak nadregionální, tak regionální biocentra, na která se taktéž vztahuje ochrana podle zákona č. 114/1992 Sb. (Zákon o ochraně přírody a krajiny). Nadregionální biocentrum NC2001 je zaneseno v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, které obci stanovují úkoly pro územní plánování.

Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, tak jak říká zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Dále obcí prochází významné krajinné prvky (VKP), které podléhají taktéž ochraně podle zákona. Zásahy v těchto významných krajinných prvcích schvaluje orgán ochrany přírody v Odolene Vodě.

Sdílet příspěvek

Ochrana přírody a krajiny obce Husinec