Náš další postup ve věci plánovaných hal ve Zdibech – podpisová akce

Jak jsme zmínili v minulém článku, plánuje se výstavba obrovských hal v sousedních Zdibech.

Ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství jsme zaslali vyjádření k záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“. Ve vyjádření požadujeme zpracování velké studie EIA.

Naše stanovisko si můžete přečíst zde.

Pokud se záměrem výstavby hal taktéž nesouhlasíte a chcete naši aktivitu podpořit, můžete připojit svůj podpis na podpisový arch a podporující listinu, které budou od čtvrtka 5.5.2016 k dispozici veřejně k podepsání na obecním úřadě, v hospodách Na Hřišti a U Hastrmana a v cukrárně Sarnia.

V případě, že náš Spolek získá minimálně 200 podporujících podpisů, staneme se účastníky řízení a budeme tak moci obhajovat zájmy naší obce.

V obci můžete spatřit také tyto letáčky.

Dále jsme dne 2.5.2016 oslovili obec Zdiby, kam jsme zaslali „podnět k záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE“, ve kterém uvádíme několik zásadních důvodů, proč by projekt v předložené podobě rozhodně neměl být realizován. Tímto jsme obec Zdiby, jako přímého účastníka řízení, vyzvali, aby hájila především zájmy svých občanů a ochrany přírody a krajiny ve svém sousedství.

V podnětu uvádíme následující důvody, kvůli kterým by projekt v předložené podobě rozhodně neměl být realizován:

  1. Již v současné době dochází na dotčeném území obce Zdiby k překračování BaP – benzo(a)pyren, silně karcinogenního a mutagenního prvku, minimálně o 8% nad současně platné legislativní normy. Jelikož je plánovaný záměr spjat s další produkcí BaP o 3,96 g/rok, je naprosto nepřípustné, aby k realizaci záměru v navrhované podobě došlo.
  2. Záměr projektu je prokazatelně spojen i s dalšími negativními vlivy jak na bezprostřední, tak na vzdálenější obytná území. Jedná se zejména o produkci jedovatých látek a zvýšeného hluku. Z těchto důvodů je záměr v přímém rozporu s územním plánem obce Zdiby z roku 2010, který provoz takových zařízení na pozemcích vedených v ÚP jako „OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ“ nedovoluje.
  3. Zastavovaná plocha má plánovanou rozlohu 129 113m², což je 84,5% celkové plochy pozemku. Projekt tak hrubě porušuje další podmínky stanovené v územním plánu obce, který pro dotčený typ území stanovuje maximální zastavitelnost do 50% z celkové plochy pozemku.
  4. Projekt se nevypořádal s řešením výrazného nárůstu automobilové dopravy na přilehlých komunikacích. Již v současnosti je zatížení komunikace II/608 na samotném limitu své kapacity. Jelikož obec Zdiby navíc stanovuje ve svém ÚP další plochy určené k zástavbě, jsou současně využívané komunikace s ohledem do budoucna značně poddimenzovány. Projekt by měl situaci řešit, nikoliv ji zhoršovat – viz bod II.

 

Sdílet příspěvek