Situace ohledně výstavby na pozemcích Fidosu – žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu

V jednom z předchozích článků jsme informovali o nezákonně vydaném územním rozhodnutí a územním souhlasu Stavebním úřadem Klecany.

Po zamítnutí žádosti o přezkumné řízení proti vydanému územnímu souhlasu jsme reagovali podáním žaloby proti nezákonnému zásahu správního orgánu ke Krajskému soudu.

Proti vydanému územnímu rozhodnutí jsme se odvolali ke Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 20.4.2016, kam jsme spolu odvoláním podali žádost o vydání předběžného opatření tak, aby na dotčených pozemcích nemohly být způsobeny další škody.

Ze zákona měl úřad ve věci vydání předběžného opatření rozhodnout do 10 dnů. Po uplynutí této lhůty jsme úřad upozornili na porušení zákona, jelikož v zákonem stanovené lhůtě nebylo rozhodnuto a dále jsme Úřad upozornili, že na pozemcích nadále dochází k zásahům do krajiny, čímž může nezvratně dojít ke zničení významného krajinného prvku a dalších prvků ekologické stability, jelikož zde již několik týdnu probíhají výkopové práce.

Rozhodnutí vydal Krajský úřad až po 15 dnech, přičemž naše odvolání zamítl jako nepřípustné. Nejen že KÚ porušil zákon nedodržením lhůty, ve které měl vydat rozhodnutí o předběžném opatření, navíc se vůbec nezabýval přezkumem nezákonně vydaného územního rozhodnutí, což je ze zákona jeho povinností, jelikož je zde dotčena otázka veřejného zájmu, právě z důvodu zásahů na území, na kterém se nachází jak nadregionální biocentrum, tak registrovaný významný krajinný prvek.

Na pochybení Úřadu jsme reagovali podáním další žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu ke Krajskému soudu a dále jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zaslali podnět na zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí Krajského úřadu.

Velké poděkování patří všem, kteří nás finančně podpořili.
Velmi si Vaší pomoci vážíme a díky Vám jsme schopni v činnosti ochrany přírody a krajiny obce Husinec pokračovat v rozsahu, o kterém pravidelně informujeme. Pokud jste nás ještě nepodpořili, můžete tak učinit, budeme velmi rádi

 

Sdílet příspěvek