Archiv rubriky: FIDOS Group s.r.o.

Krajský soud potvrdil, že územní souhlas na pozemcích developera Fidos Group s.r.o. byl vydán nezákonně

V článku z 24.4.2016 jste si na našem webu mohli přečíst o tom, že jsme v dubnu letošního roku podali žalobu proti územnímu souhlasu pro výstavbu rozvodů elektrické sítě a přípojek k 25 RD na pozemcích společnosti Fidos Group s.r.o. (při výjezdu z obce). Od začátku jsme byli přesvědčeni, že územní souhlas vydaný stavebním úřadem v Klecanech byl vydán protizákonně.

Ke stejnému závěru teď došel i soud, který po několika měsících rozhodl, že vydaný územní souhlas je nezákonný.  Rozsudek jsme obdrželi 31.8.2016.

Soud v rozsudku konstatuje porušení zákona vydáním územního souhlasu hned v několika bodech. Mimo jiné došlo ze strany stavebního úřadu v Klecanech k porušení zákona z těchto důvodů:

  • územní souhlas se týká pozemků, které se nacházejí uvnitř významného krajinného prvku (VKP). Úřad vydal územní souhlas bez toho, aniž by si vyžádal závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Soud ve svém rozsudku píše „Územní souhlas tak byl vydán bez zákonem vyžadovaného závazného stanoviska, a je proto nezákonný.“
  • dotčené plochy se dále nacházejí uvnitř nadregionálního biocentra, které je registrováno v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). ZÚR jsou nadřízené územnímu plánu obce, ve kterém ovšem není biocentrum na dotčených pozemcích vyznačeno. V případě nesouladu územního plánu se ZÚR, nelze na základě zákona na dotčených územích rozhodovat. Soud v tomto případě konstatuje: „…nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.“
    a dále
    „V tomto případě takový rozpor existuje, a proto nelze v případě lokality č. 16, u níž rozpor nastává … aplikovat ty části územního plánu obce Husinec, které pro lokalitu č. 16 stanoví podmínky využití území odporující podmínkám, jež ZÚR vymezují pro plochu nadregionálního biocentra 2001 Údolí Vltavy.“

 

Soud dále nařídil Stavebnímu úřadu Klecany uhradit nám soudní výlohy ve výši 3000,- Kč. Část peněz, které jste nám přispěli na naše aktivity spojené s ochranou přírody a krajiny v obci Husinec, se nám tak vrátí a my je budeme v budoucnu moci opět použít.

Naším dalším krokem bude snaha se na základě soudního rozhodnutí domoci zrušení tohoto nezákonného územního souhlasu.

Situace ohledně výstavby na pozemcích Fidosu – žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu

V jednom z předchozích článků jsme informovali o nezákonně vydaném územním rozhodnutí a územním souhlasu Stavebním úřadem Klecany.

Po zamítnutí žádosti o přezkumné řízení proti vydanému územnímu souhlasu jsme reagovali podáním žaloby proti nezákonnému zásahu správního orgánu ke Krajskému soudu.

Proti vydanému územnímu rozhodnutí jsme se odvolali ke Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 20.4.2016, kam jsme spolu odvoláním podali žádost o vydání předběžného opatření tak, aby na dotčených pozemcích nemohly být způsobeny další škody.

Ze zákona měl úřad ve věci vydání předběžného opatření rozhodnout do 10 dnů. Po uplynutí této lhůty jsme úřad upozornili na porušení zákona, jelikož v zákonem stanovené lhůtě nebylo rozhodnuto a dále jsme Úřad upozornili, že na pozemcích nadále dochází k zásahům do krajiny, čímž může nezvratně dojít ke zničení významného krajinného prvku a dalších prvků ekologické stability, jelikož zde již několik týdnu probíhají výkopové práce.

Rozhodnutí vydal Krajský úřad až po 15 dnech, přičemž naše odvolání zamítl jako nepřípustné. Nejen že KÚ porušil zákon nedodržením lhůty, ve které měl vydat rozhodnutí o předběžném opatření, navíc se vůbec nezabýval přezkumem nezákonně vydaného územního rozhodnutí, což je ze zákona jeho povinností, jelikož je zde dotčena otázka veřejného zájmu, právě z důvodu zásahů na území, na kterém se nachází jak nadregionální biocentrum, tak registrovaný významný krajinný prvek.

Na pochybení Úřadu jsme reagovali podáním další žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu ke Krajskému soudu a dále jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zaslali podnět na zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí Krajského úřadu.

Velké poděkování patří všem, kteří nás finančně podpořili.
Velmi si Vaší pomoci vážíme a díky Vám jsme schopni v činnosti ochrany přírody a krajiny obce Husinec pokračovat v rozsahu, o kterém pravidelně informujeme. Pokud jste nás ještě nepodpořili, můžete tak učinit, budeme velmi rádi

 

Žaloba proti nezákonnému zásahu

Jak jsme na webu Spolku koncem března informovali, došlo podle našeho názoru ze strany stavebního úřadu v Klecanech ke schválení záměru výstavby na pozemcích developera FIDOS s.r.o v rozporu se zákonem. Jednalo se o vydání územního souhlas a územního rozhodnutí, které schvalují výstavbu na dotčených pozemcích.

Na tuto situaci jsme reagovali tak, že jsme podali žádost o zahájení přezkumného řízení ohledně vydání územního souhlasu a proti vydání územního rozhodnutí jsme se odvolali.

Odvolání proti územnímu rozhodnutí je momentálně v řešení na Krajském úřadu, jakožto nadřízeného orgánu a čekáme až bude vyřízeno. O výsledcích budeme samozřejmě informovat.

Přezkumné řízení ohledně územního souhlasu provádí dle zákona ten samý stavební úřad, který ho vydal. Stavebním úřadem Klecany nám bylo posléze sděleno, že nebyly shledány důvody k zahájení přezkumného řízení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podat žalobu proti nezákonnému zásahu správního orgánu k soudu. Podle našeho názoru bylo úřadem pochybeno hned v šesti bodech a jelikož vadně vydané rozhodnutí územního souhlasu může vést k nezvratnému poškození životního prostředí v dané lokalitě, taktéž žádáme soud o vydání předběžného opatření v podobě pozastavení veškerých prací, než bude ve věci definitivně rozhodnuto.

Jelikož jsou tyto aktivity Spolku náročné nejen časově, ale i finančně (v tuto chvíli se jedná o poplatky soudu v řádu několika tisíců korun), zřídili jsme transparentní účet, ze kterého budou tyto aktivity hrazeny. Pokud si myslíte, že naše aktivita má smysl, budeme rádi, pokud naši činnost jakoukoliv finanční částkou podpoříte. Veškeré prostředky budou použity výhradně k zajištění činností na ochranu životního prostředí obce Husinec.

 

Schválení výstavby FIDOSu je v rozporu se zákonem

Dle našich zjištění byla v minulém roce vydána některá územní rozhodnutí Stavebním úřadem Klecany, která povolují výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro 24 domů na pozemcích firmy Fidos. Máme za to, že k vydání povolení k výstavbě na dotčených pozemcích došlo v rozporu se zákonem.

Vývoj situace v čase na těchto pozemcích je následující:

Územní plán z roku 2000
Územní plán z roku 2000
FIDOS_UP
Aktuální Územní plán z roku 2010
uses
Vymezené nadregionální biocentrum NC2001 v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje

Jak je patrné z grafické přílohy územního plánu z roku 2000, do roku 2010 bylo využití zmíněného území vedeno v Územním plánu obce Husinec jako „ZA – zahrady, sady“. Navíc hranice biocentra (hranice zeleně značených trojúhelníků) zanesená v územním plánu zahrnovalo taktéž pozemky Fidosu.

Na veřejném zasedání 7.4.2010 byly schváleny změny Územního plánu č. 3 a 4. Jednalo se o soubor změn, které se mimo jiné týkaly i využití pozemků Fidosu a to tak, že zde došlo ke změně využití pozemku ze „ZA – zahrady, sady“ na smíšené obytné plochy, včetně explicitního zmenšení nadregionálního biocentra právě o dotčený pozemek Fidosu, vedený v ÚP jako lokalita č. 16.

Nadregionální biocentrum NC2001 je od 22.2.2012 definováno v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, což je územně plánovací dokumentace, která je nadřazená územnímu plánu obce Husinec. Toto biocentrum je koncipováno tak, aby byl zachován poslední zbytek nezastavěného území, které lze využít jako migrační koridor pro zvěř právě v místech na pozemcích směrem od příjezdové cesty k zadní části areálu ÚJV Řež směrem z obce (viz obrázek výše). Jedná se o vymezenou oblast, která vhodným stavem přírodních podmínek umožňuje existenci přirozených – tedy v podstatě původních – živočišných a rostlinných společenstev.

Bohužel změny č. 4, kterými bylo biocentrum zásadním způsobem narušeno jak jeho zmenšením, tak změnou využití pozemků na zastavitelné, byly odhlasovány 7.4.2010 zastupiteli následovně, přesto, že se již v té době o biocentru vědělo:

PRO: Plavec, Fetterová, Krása, Sazma, Beran, Černý
ZDRŽEL SE: Těthalová

Zápis ze zmíněného zasedání zastupitelstva je k dispozici k nahlédnutí, stejně jako kompletní dokumentace zadání změny č. 4 Územního plánu obce Husinec.

Ze zadání změny Územního plánu obce Husinec z března roku 2009 mimo jiné vyplývá, že zde kromě změny využití území na zastavitelné plochy (strana 4. Lokalita č. 16) a zmenšení nadregionálního biocentra (strana 6. f.2.2) byla snaha posunout i významný krajinný prvek VKP26 mimo pozemky Fidosu (strana 7. Lokalita č. 16). Posunout VKP se zjevně ani přes tyto snahy nakonec nepodařilo, jelikož VKP přes pozemky Fidosu stále prochází, jak jsme informovali ve starším článku ohledně sporné výstavby na pozemcích Fidosu.

Podle stavebního zákona jsou Zásady územního rozvoje závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Momentálně jsou pozemky určeny k zástavbě i přes fakt, že se větší část pozemku nachází uvnitř významného krajinného prvku VKP26, navíc posunutím hranice biocentra v územním plánu došlo k nesouladu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, který na těchto pozemcích nadregionální biocentrum NC2001 definuje.

Na tuto situaci však pamatuje zákon, který zakazuje rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem (§ 54 odst. 5 stavebního zákona) a to až do doby, kdy budou uvedené rozpory v územním plánu odstraněny.

I přesto však daný Stavební úřad Klecany vydal územní rozhodnutí na podzim roku 2012 o umístnění technické a dopravní infrastruktury a v roce 2015 územní rozhodnutí o umístění stavby pro elektrické vedení. Fakticky tak úřad jednal v rozporu se zákonem.

Tato pochybení stavebního úřadu je dle našeho názoru evidentním porušením zákona a proto budeme usilovat o to, aby došlo k nápravě. Jako Spolek jsme proto vstoupili do územních řízení a požadujeme, aby území bylo navráceno do původního stavu, a bylo tak v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a jím definovaného nadregionálního biocentra NC2001 v plném rozsahu.

 

Podnět k šetření nezákonných zásahů do významného krajinného prvku

Jak jsme informovali v jednom z předešlých článků, kontaktovali jsme firmu FIDOS Group s.r.o. a žádali ji o doložení platného souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny, kvůli plánovanému zásahu do významného krajinného prvku VKP 26. Bohužel investor na naše výzvy nereagoval a proto jsme si vyžádali veškeré potřebné dokumenty od dotčených úřadů a zjistili, že územní rozhodnutí bylo firmě FIDOS Group s.r.o. vydáno v rozporu se zákonem, protože orgán ochrany přírody, který dle zákona zásahy do VKP posuzuje a schvaluje, nebyl osloven.

Dle našich zjištění došlo i k dalším zásahům do VKP 26, výstavbou několika rodinných domů, během několika nedávných let.

Na základě těchto zjištěných informací a po konzultaci s orgánem ochrany přírody v Odoleně Vodě jsme podali podnět k šetření nezákonných zásahů do registrovaného významného krajinného prvku podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na Českou inspekci životního prostředí.

O dalším postupu budeme dále informovat.

Plánovaná výstavba 24 domů firmou FIDOS group s.r.o.

Náš spolek se dozvěděl o záměru firmy FIDOS Group s.r.o. na vybudování 24 domů v horní části Řeže. Na základě tohoto zjištění jsme si následně od obce vyžádali doplňující informace o projektu.

Mělo by se jednat o 24 rodinných domů, vystavěných na stávajícím poli hned naproti odbočce z ulice Hlavní do ulice Husinecké, vedeném v Územním plánu jako zastavitelná plocha SOP7.

FIDOS_UP

 

Na přiložené kopii dokumentace je patrná parcelace pozemků, včetně zástavby.

FIDOS Group
FIDOS Group

Zjistili jsme, že se téměř celá tato plocha nachází uvnitř vymezeného významného krajinného prvku (VKP 26 – V Močidlech), který je vymezen vyhláškou 5/ŽP/93 z 1.6.1994.

Ta mimo jiné určuje, že na území významných krajinných prvků lze umisťovat nové stavby pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Stejně i Zákon o ochraně přírody a krajiny říká, že „K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.“

Tento souhlas uděluje stavební odbor v Odolene Vodě.

Dne 9.7.2015 jsme proto za spolek odeslali firmě FIDOS Group s.r.o. dopis se žádostí o zaslání souhlasu dotčeného orgánu ochrany přírody. Bez tohoto souhlasu nebude možné v této lokalitě výstavbu zahájit.

Nyní čekáme na jejich odpověď.

 

UPDATE: Firma FIDOS Group s.r.o.  si dopis nepřevzala a na emaily nereaguje. Věc dále řešíme s patřičnými úřady ohledně nezákonného zásahu do VKP.