Plánovaná výstavba 24 domů firmou FIDOS group s.r.o.

Náš spolek se dozvěděl o záměru firmy FIDOS Group s.r.o. na vybudování 24 domů v horní části Řeže. Na základě tohoto zjištění jsme si následně od obce vyžádali doplňující informace o projektu.

Mělo by se jednat o 24 rodinných domů, vystavěných na stávajícím poli hned naproti odbočce z ulice Hlavní do ulice Husinecké, vedeném v Územním plánu jako zastavitelná plocha SOP7.

FIDOS_UP

 

Na přiložené kopii dokumentace je patrná parcelace pozemků, včetně zástavby.

FIDOS Group
FIDOS Group

Zjistili jsme, že se téměř celá tato plocha nachází uvnitř vymezeného významného krajinného prvku (VKP 26 – V Močidlech), který je vymezen vyhláškou 5/ŽP/93 z 1.6.1994.

Ta mimo jiné určuje, že na území významných krajinných prvků lze umisťovat nové stavby pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Stejně i Zákon o ochraně přírody a krajiny říká, že „K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.“

Tento souhlas uděluje stavební odbor v Odolene Vodě.

Dne 9.7.2015 jsme proto za spolek odeslali firmě FIDOS Group s.r.o. dopis se žádostí o zaslání souhlasu dotčeného orgánu ochrany přírody. Bez tohoto souhlasu nebude možné v této lokalitě výstavbu zahájit.

Nyní čekáme na jejich odpověď.

 

UPDATE: Firma FIDOS Group s.r.o.  si dopis nepřevzala a na emaily nereaguje. Věc dále řešíme s patřičnými úřady ohledně nezákonného zásahu do VKP.

Sdílet příspěvek