Krajský soud potvrdil, že územní souhlas na pozemcích developera Fidos Group s.r.o. byl vydán nezákonně

V článku z 24.4.2016 jste si na našem webu mohli přečíst o tom, že jsme v dubnu letošního roku podali žalobu proti územnímu souhlasu pro výstavbu rozvodů elektrické sítě a přípojek k 25 RD na pozemcích společnosti Fidos Group s.r.o. (při výjezdu z obce). Od začátku jsme byli přesvědčeni, že územní souhlas vydaný stavebním úřadem v Klecanech byl vydán protizákonně.

Ke stejnému závěru teď došel i soud, který po několika měsících rozhodl, že vydaný územní souhlas je nezákonný.  Rozsudek jsme obdrželi 31.8.2016.

Soud v rozsudku konstatuje porušení zákona vydáním územního souhlasu hned v několika bodech. Mimo jiné došlo ze strany stavebního úřadu v Klecanech k porušení zákona z těchto důvodů:

  • územní souhlas se týká pozemků, které se nacházejí uvnitř významného krajinného prvku (VKP). Úřad vydal územní souhlas bez toho, aniž by si vyžádal závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Soud ve svém rozsudku píše „Územní souhlas tak byl vydán bez zákonem vyžadovaného závazného stanoviska, a je proto nezákonný.“
  • dotčené plochy se dále nacházejí uvnitř nadregionálního biocentra, které je registrováno v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). ZÚR jsou nadřízené územnímu plánu obce, ve kterém ovšem není biocentrum na dotčených pozemcích vyznačeno. V případě nesouladu územního plánu se ZÚR, nelze na základě zákona na dotčených územích rozhodovat. Soud v tomto případě konstatuje: „…nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.“
    a dále
    „V tomto případě takový rozpor existuje, a proto nelze v případě lokality č. 16, u níž rozpor nastává … aplikovat ty části územního plánu obce Husinec, které pro lokalitu č. 16 stanoví podmínky využití území odporující podmínkám, jež ZÚR vymezují pro plochu nadregionálního biocentra 2001 Údolí Vltavy.“

 

Soud dále nařídil Stavebnímu úřadu Klecany uhradit nám soudní výlohy ve výši 3000,- Kč. Část peněz, které jste nám přispěli na naše aktivity spojené s ochranou přírody a krajiny v obci Husinec, se nám tak vrátí a my je budeme v budoucnu moci opět použít.

Naším dalším krokem bude snaha se na základě soudního rozhodnutí domoci zrušení tohoto nezákonného územního souhlasu.

Sdílet příspěvek