Archiv štítku: Goodman

Novinky ohledně hal Goodman ve Zdibech

Opět hrozí výstavba obřích hal ve Zdibech. Společnost Goodman vložila v rámci EIA další dokumentaci týkající se záměru na portál CENIA:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

Je to reakce i na naše připomínky, které jsme zaslali dotčeným úřadům v roce 2016.

Jedná se cca o 1500 stran textu a to samozřejmě textu odborného, ve kterém Goodman reaguje na připomínky z prvního kola. Nyní je tedy nutné nové dokumenty podrobně nastudovat, porovnat a zkontrolovat, zda opravdu reagují na všechny dříve předložené připomínky. Následně bude nutné znovu reagovat ve formě dalších připomínek.

Více informací o celém projektu Goodman naleznete na těchto stránkách.

Zároveň uvádíme žádost lidí z projektu „STOP HALY GOODMAN ZDIBY“:

PROSÍME TY Z VÁS, KTEŘÍ SE VYZNAJÍ V DANÉ PROBLEMATICE, KAŽDÉHO, KDO NÁM MŮŽE JEN TROCHU POMOCI, ABY NÁM POMOHL!!

Z hlediska oborů potřebujeme pomoc zejména v oblasti: HYDROGEOLOGIE, OCHRANY OVZDUŠÍ, DOPRAVY. Budeme nutné reagovat i na další témata, obsažená v dokumentaci.

Záměr „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ bude posuzován podle EIA

Naše snaha zvrátit výstavbu obřích hal ve Zdibech se vyplatila a dne 26.5.2016 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl, že záměr bude posuzován podle zákona o vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Úřad vyžaduje zpracování dokumentace, ve které bude mimo jiné:

 • doplnění vyhodnocení nulové varianty, tj. vyhodnocení stávajícího stavu dotčeného i širšího okolního území, bez realizace záměru,
 • vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (Hodnocení zdravotních rizik) v odpovídající míře podrobnosti, podrobněji vyhodnotit imisní zatížení předmětného území,
 • podrobněji specifikovat rozsah plánované činnosti a účel využití záměru
 • dopracovat dopravní studie, jejichž součástí bude řešení intenzity dopravy v požadovaných časových obdobích na souvisejících komunikacích, vyhodnotit  kapacitu kruhového objezdu v daném místě a kapacitu obousměrného napojení kruhového objezdu na dálnici D8,
 • jednoznačně definovat a vyhodnotit dopravní intenzity a směry přepravy související s výstavbou a provozem záměru, a s tím spojené vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva včetně kumulativních a synergických vlivů se záměry stávajícími a připravovanými v daném území i širším okolí uvažovaného záměru. Navrhnout odpovídající řešení, případně kompenzační opatření. Do posouzení zahrnout i letecký provoz v daném území,
 • zvážit koordinaci realizace záměru s realizací připravovaných staveb sjezdů a nájezdů na D8, MUK Zdiby a kruhového objezdu,
 • zpracovat hydrogeologické posouzení území dotčeného výstavbou záměru s důrazem na ochranu zdrojů podzemní pitné vody,
 • vyhodnotit vliv záměru a provázanost výstavby a provozu záměru se souvisejícími realizacemi – intenzifikace ČOV Zdiby a revitalizace Přemyšlenského potoka,
 • podrobně vyhodnotit vliv záměru na zemědělský půdní fond a vyhodnotit způsob nakládání s výkopovou zeminou,
 • podrobně vyhodnotit vlivy záměru na krajinný ráz, kulturní památky a chráněná území nacházející se v řešeném území a jeho širším okolí,
 • na základě komplexního posouzení záměru, jmenovitě v dokumentaci vymezit a zdůvodnit okruh dotčených územně samosprávných celků.

Dle závěru řízení Krajského úřadu byla přijata vyjádření od 9 spolků, hromadná vyjádření veřejnosti s celkovým počtem 1530 podpisů (z toho 139 podpisů z naší obce) a 134 vyjádření jednotlivých občanů. Odezva ze strany veřejnosti byla tedy značná.

Celý dokument zjišťovacího řízení ke stažení zde.

Velmi děkujeme všem, kteří se do podpisové akce zapojili a svým podpisem vyjádřili svůj nesouhlas s výstavbou obřích hal ve Zdibech.