Archiv rubriky: Nad Údolím

K demolici ubytoven Nad Údolím

Spolek se dne 8.8.2019 dozvěděl o plánované demolici bývalých ubytoven Nad Údolím, která měla začít v úterý 13.8.2019. Jelikož bylo známo, že se v areálu vyskytuje nebezpečný azbest (na jedné z ubytoven je eternitová střecha, další azbestové desky byly dle vyjádření majitele pozemků nalezeny v elektroinstalaci), okamžitě jsme u zástupců obce zjišťovali, zda bude demolice probíhat takovým způsobem, aby nebylo při demolici únikem azbestových vláken do okolí ohroženo zdraví obyvatel obce. V těsném sousedství areálu bydlí stovky obyvatel v bytových a rodinných domech. Zdravotní rizika při kontaktu s azbestem přitom mohou být velmi závažná:

Problém azbestu tkví v malých rozměrech jeho vláken, která jsou schopna (podobně jako jiné mikroskopické pevné částice) pronikat se vzduchem do dýchacích cest a dále do plic. Zde se azbest zabodává do plicních sklípků a postupem času může vzniknout rakovinné bujení (mezoteliom). Jedná se tedy o silně karcinogenní látku. Způsobuje také onemocnění zvané azbestóza (zaprášení plic azbestem) – vdechováním azbestových vláken dochází ke zjizvení plic, projevuje se dušnost, příp. kašel a nakonec vede ke smrti.
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Azbest

Paní starostka nás již 8.8.2019 telefonicky ujistila, že o provedené likvidaci azbestu bude vyhotoven likvidační protokol.

Následně se však ukázalo, že nebyla v areálu provedena žádná odborná analýza na výskyt azbestu, přestože se v dobách, kdy byly ubytovny postaveny azbest používal mimo jiné například v materiálech pro obkládání stěn a příček, v izolačních deskách, v těsněních přírub a dokonce i omítkách. Výskyt azbestu v některých materiálech je navíc prokazatelný pouze odbornou analýzou, nikoliv pouhou pohledovou kontrolou. Demolice budov, kde se azbest v různých typech materiálu může vyskytovat představuje tedy závažné zdravotní riziko nejen pro samotné pracovníky, kteří by takovou demolici běžným způsobem prováděli, ale taktéž pro široké okolí samotné demolice. Následky neodborně provedené demolice materiálů, ve kterých by se azbest nacházel by tedy mohlo ohrozit zdraví stovek obyvatel v blízkém i vzdálenějším okolí (vlákna azbestu se šíří vzduchem).

Vedení obce při další komunikaci ústně přislíbilo, že zajistí provedení analýzy na výskyt azbestu, aby byl vyloučen jeho výskyt v dalších materiálech a dále zajistí nezávislý odborný dozor, tak jak bylo v rámci obce běžnou praxí u jiných projektů.

Spolek taktéž zaslal obci oficiální stanovisko k plánované demolici budov, ve kterém obec o výše zmíněný dozor před i během samotné demolice dotčených objektů žádá, tak aby bylo jednoznačně vyloučeno jakékoliv zdravotní riziko pro obyvatele obce.

Bez další komunikace ze strany obce byla dne 7.9.2019 přes komunikační kanál obce zaslána veřejnosti informace o již provedeném odstranění azbestu. Ze zprávy obce vyplývá, že nebyla provedena jiná než pohledová analýza, ze které ovšem není možné jednoznačně určit výčet všech materiálů, ve kterých se azbest nachází.

Je bohužel potřeba konstatovat, že momentálně hrozí bezprostřední riziko, že příští týden bude provedena demolice budov standardním způsobem, ovšem včetně případných materiálů obsahující azbest, jelikož toto riziko nebylo odbornou analýzou i přes slib ze strany obce dostatečně prozkoumáno.

Situaci budeme dále sledovat.

Poslední vývoj situace s ubytovnami Nad Údolím

V minulosti jsme upozornili na změnu strategie firmy PMS, spol. s r.o., která se rozhodla rozšířit kapacitu jedné z ubytoven o další dvě patra poté, co se její snahy realizovat předimenzovanou výstavbu na pozemcích ubytoven ukázaly jako neprůchodné. Firma PMS posléze přestala s obcí komunikovat a účastnit se jednání obce s dalšími dvěma investory v lokalitě Nad Údolím, jejichž cílem je uzavření plánovací smlouvy (více informací najdete zde).

Jakmile jsme získali potřebné podklady k řízení, přihlásili jsme se jako jeho účastníci, abychom mohli podávat případné námitky a sledovali průběh rozhodování u dotčených orgánů. Důvodem je zejména obava o narušení krajinného rázu, které by nástavbou dalších pater reálně hrozilo. Navíc se po zkušenostech s velmi špatně odváděnou prací stavebního úřadu v Klecanech snažíme dohlížet na dodržování základních požadavků a norem souvisejících s ochranou přírody a krajiny.

Postavení účastníka řízení stavební úřad Klecany našemu spolku letos v lednu nepřiznal, a proto jsme se obratem odvolali na Krajský úřad Středočeského kraje.

V březnu letošního roku vydal stavební úřad Klecany rozhodnutí o umístění stavby „nástavba ubytovny Řež“. Námitky účastníků řízení, jimiž byla obec a sousedé dotčeni výstavbou, však nebyly řádně vypořádány. Připomínky našeho spolku nebyly ze strany stavebního úřadu vůbec řešeny, jelikož stavební úřad konstatoval, že k postavení účastníka nemáme zákonem stanovený předpoklad. Proti tomuto rozhodnutí jsme se koncem března odvolali ke Krajskému úřadu.

O pár týdnů později vydal stavební úřad Klecany usnesení, ve kterém přerušil odvolací řízení s odůvodněním, že probíhá řízení o předběžné otázce, zda je spolek oprávněn podat odvolání. Obratem jsme ke Krajskému úřadu podali další odvolání i proti tomuto usnesení, jelikož bylo dle našeho názoru vydáno v rozporu se zákonem.

V srpnu letošního roku vydal Krajský úřad rozhodnutí, v němž zrušil původní rozhodnutí stavebního úřadu o tom, že spolek není účastníkem řízení o nástavbě ubytovny a vrátil věc k novému projednání. Krajský úřad konstatoval, že vydáním takového usnesení stavební úřad Klecany porušil správní řád.

Jen o pár dní později vydal Krajský úřad další rozhodnutí, ve kterém zrušil rozhodnutí stavebního úřadu o umístění nástavby ubytovny Nad Údolím a celou věc vrátil k novému projednání. Důvodem bylo porušení zákona ze strany stavebního úřadu, a to dokonce ve čtyřech paragrafech správního řádu! Jednou z hlavních vad byl nesprávně vymezený předmět řízení, kde stavební úřad postupoval jako by se jednalo o stavební úpravy a nástavbu objektu (na tento záměr byla vydána i závazná stanoviska dotčených orgánů), přičemž ve skutečnosti se mělo jednat o novostavbu (odstranění nosných částí budovy a opětovná výstavba budovy), což potvrzovala i technická dokumentace samotného projektu.

Zatímco úřady řešily žádost o navýšení ubytovny o dvě patra, nechala společnost PMS do ubytoven umístit občany závislé na sociálních dávkách. Obec se aktivně pustila do řešení vzniklých problémů a systematicky kontaktovala různé úřady a dobročinné organizace, které by dokázaly situaci řešit a zároveň pomoci ubytovaným rodinám v nouzi (detailní informace jsou dostupné přímo na stránkách obce). Bylo však zřejmé, že vzniklé problémy nebude v krátkodobém horizontu jednoduché vyřešit. Současně byly pravidelně zveřejňovány aktuální informace o vývoji situace na webových stránkách obce.

Poslední jednání, kterých se obec účastnila, proběhly 30. a 31.8. s Úřadem vlády (kde byla mimo jiné přítomna vládní zmocněnkyně pro lidská práva) a s Generálním ředitelstvím úřadu práce.

Oba úřady obci sdělily, že ubytovny budou do 13.9. vystěhovány. Nejen obyvatelům lokality Nad Údolím se tak zcela jistě značně uleví.

V současné chvíli tak přímo nehrozí další rozšiřování kapacity ubytovny a vše nasvědčuje tomu, že obchodu s chudobou, kterému zde firma PMS dávala prostor, patřičné úřady konečně učiní přítrž. Tento výsledek je zásluhou systematického postupu ze strany paní starostky Jany Münzbergerové. Paní starostka byla dokonce požádána pracovníky Úřadu vlády o spolupráci v informační a osvětové rovině, aby ze zkušeností naší obce mohly těžit i jiné obce, které se potýkají s podobnými problémy.

Situaci ohledně výstavby v lokalitě Nad Údolím budeme nadále bedlivě sledovat a informovat o jejím dalším vývoji.

 

 

Obrat v přístupu developera PMS, spol. s r.o. k výstavbě Nad Údolím

Výstavba v lokalitě Nad Údolím, plánovaná celkem třemi subjekty, se více než rok řeší jako jeden projekt, který byl předložen formou zastavovací studie a tímto způsobem je od začátku s investory diskutován, připomínkován a konzultován.

Investoři zpočátku prosazovali svůj předimenzovaný záměr výstavby v lokalitě Nad Údolím, ze kterého nehodlali ustoupit a ve chvíli, kdy obec předložila argumenty založené na vypracovaných studiích odborníků na urbanismus a vybízela k rozumnému kompromisu přiměřené zástavby, přestali investoři komunikovat úplně. Nakonec firma PMS do areálu s ubytovnami nechala nastěhovat nepřizpůsobivé občany.

Před koncem loňského roku se obec rozhodla kontaktovat firmu PMS a pana Šenkýře o případné možnosti odkupu pozemku, který by obec mohla v budoucnu využít pro potřeby všech svých obyvatel. Dle aktuálních informací obec obdržela odpověď pouze od právního zástupce PMS. Na tento dopis obec odpověděla a pověření zastupitelé sjednali schůzku s právním zástupcem PMS (AK Škorpil a Satke) na 8.2.2016.

Nyní by mohlo být vše zase úplně jinak, jelikož firma PMS zažádala na patřičných úřadech o možnost přístavby dalších dvou pater na jedné stávající ubytovně.

Nově zvolená strategie PMS, která nebere naši obec jako partnera k jednání bohužel veškeré představy o možné dohodě ohledně budoucí a koncepčně plánované podobě výstavby značně komplikuje.

Zdá se totiž, že firma PMS jedná rovnou na třech úrovních, přičemž tyto se samy vylučují. Jen stěží si lze představit, že by firma reálně uvažovala o možnosti odprodeje pozemku a zároveň žádala úřady o povolení k realizaci další nástavby na stávajících budovách, která není v souladu se záměrem, který PMS obci předložila formou zastavovací studie ke schválení.

Na každý pád nelze brát vážně ujišťování firmy PMS o těch nejlepších úmyslech s ohledem na stávající obyvatele naší obce, které zaznělo na jednom z veřejných zasedání.

Naopak je čím dál více zřejmé, že firma PMS chce realizovat svůj záměr výstavby za každou cenu a za použití všech prostředků, bez ohledu na nepřiměřenost zásahu v dané lokalitě, spolu se všemi negativními dopady na obec jako celek.

Oficiální informace ze strany obce je možno sledovat zde

 

Obec zveřejnila vypracovaný rozbor kapacity území a právní stanovisko ohledně oprávněnosti požadavků na investory projektu Nad Údolím

Na stránkách obce byl zveřejněn Právní stanovisko u advokátní kanceláře Frank Bold Legal, který si obec nechala vypracovat pro ujištění, že požadavky na investory ve formě vybudování školky a rekonstrukce ulice Nad Údolím, jsou legitimní.

Dále byl zpracován a zveřejněn Rozbor kapacity území Nad Údolím, z které vyplývá, že míra zástavby předložená investory v zastavovací studii je nad rámec únosnosti území a říká, že přijatelná by byla míra zástavby do výše 30 až 36 rodinných domů (uvažováno s jednou bytovou jednotkou na dům).

 

 

Obec bude oficiálně kontaktovat investory projektu Nad Údolím ohledně možnosti odkupu pozemků

Na veřejném zasedání dne 2.11.2015 probrali zastupitelé dopis od Spolku s výzvou na zvážení odkupu pozemků s ubytovnami v lokalitě Nad Údolím. Zastupitelstvo pověřilo paní starostku zjištěním možnosti odkupu zmíněných pozemků.

Během hlasování o tomto postupu se hlasování zdržel pan Krása a pan Plavec, ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

Informace jsou dostupné taktéž na stránkách obce

Co vznikne na pozemcích developera v lokalitě Nad Údolím ? Vyjádření zastupitelů…

V minulém příspěvku jsme informovali o zaslaném dopisu na obec, kde vyzýváme ke zvážení případného odkupu pozemků bývalých ubytoven v lokalitě Nad Údolím.

Jak nás informovala paní starostka Mgr. Jana Münzbergerová, dopis byl předložen všem zastupitelům. Ty jsme proto dne 29.9.2015 oslovili a zeptali se jich na názor k možnosti odkupu zmíněných pozemků obcí, s tím, že jejich odpovědi budou zveřejněny na stránkách našeho spolku.

Zveřejňujeme tedy odpovědi zastupitelů, kteří nám zaslali svou odpověď.

Mgr. Jana Münzbergerová

Pokud jde o můj vlastní názor – jsem pro to, aby se obec pokusila koupit území, kde jsou ubytovny, a perspektivně zde budovat náměstí/park,… prostě veřejné prostranství.

Doc. Ing. Münich Daniel Ph.D.

Odkup zmíněných  pozemků obcí je jistě nápad k vážnějším úvahám. V dané chvíli, kdy jsme na samém začátku, jsem ale opatrný v zásadnějších soudech. Nejdříve je třeba získat alespoň základní představu o finanční náročnosti případného odkupu a o účelovém využití pozemků, což opět bude souviset s penězi. Myslím že je zcela zřejmé, že obci naší velikosti (patří totiž počtem obyvatel k těm větším) a velkého komunitního potenciálu by velmi přišel vhod společný komunitní prostor. Myslím tím více než jen uklizené veřejné prostranství. Centrum pro komunitní občanské aktivity díky historickým okolnostem v obci nevzniklo a je to velká škoda, protože v obci mají silný potenciál. Dnes místní nadšenci a dobrovolníci organizují různé akce a činnosti po různých koutech jak se dá.  Myslím tím místo, kde by se mohly konat různé zájmové kroužky (výtvarné a menší sportovní), scházet kluby a sdružení, dělat přednášky, divadelní představení, menší sportovní akce, ples, výstavy, promítání a podobně. Kde by i během dne fungoval klub pro setkávání rodičů s malými dětmi a případně seniorů. Mohla by tam fungovat i denně přístupná obecní knihovna. Je samozřejmě otázka, zda lze vhodně navrhnout a zaplatit takovou stavbu, která by různorodé komunitní činnosti a zájmy obsloužila a provoz byl pro obec finančně udržitelný. Možná se o tom s trochou trpělivosti a rozvahou dá ve střednědobém horizontu uvažovat. Určitě stojí za to o věci začít veřejně, prodiskutovat nápady a preference. Není možná od věci si nechat si udělat základní finanční rozvahu a poté třeba i základní jednoduchou architektonickou studii. Vše samozřejmě také závisí na ochotě současných vlastníků pozemky obci za přijatelnou cenu odprodat.

Ing. Tomáš Pfeifer

Ano, pobavme se o tomto nápadu. Veřejně. Já hlasuji pro.
Jako nápad to nezní špatně, leč je třeba se zamyslet nad financováním nákupu a následnou rekultivací prostoru. Celkový účet za toto nebude malý a je otázkou, kde na to vzít.
Bylo by prima mít velký společný prostor v obci, která nemá náměstí, tudíž se její obyvatelé nemají pořádně kde sejít. Přeci jen předvánoční setkání u betlému by mohlo být důstojnější a větší. Těch „ale“ je u nápadu odkoupit od vlastníka pozemky spousta. Až všechna budeme znát a jejich překonání nebude nemožné, bude v možnostech obce záměr realizovat a i ostatní obyvatelé se budou těšit z tohoto záměru, budu hlasovat pro odkoupení. Zatím je to „jen“ nápad, nad kterým je nutné se dosti zamyslet. Zde rozhodně platí přísloví: Dvakrát měř, jednou řež“.

Mgr. Dymáček Martin

Návrh odkupu daných pozemků ze strany obce mi připadá jako velmi zajímavé řešení, které může vyřešit několik palčivých problémů naší obce najednou, a to a) revitalizaci nehezké plochy, b) získání velmi chybějícího veřejného prostranství v obci, c) řešení doposud patové situace z hlediska uvažované výstavby v dané lokalitě, a v neposlední řadě d) zajištění toho, že výstavba v lokalitě Nad Údolím nepřekročí udržitelnou míru rozvoje (odkup by se mohl týkat ploch, které jsou současnými developery uvažovány pro výstavbu 45 až případně 65 bytových jednotek a na které není ani daná lokalita, ani obec jako taková, připravena).

Naprosto klíčová je však otázka finanční náročnosti takového postupu a ochoty druhé strany k takovému řešení. Velmi zjednodušeně řečeno – obec k odkupu nebude moci přistoupit, pokud to bude překračovat finanční možnosti obce a pokud na druhé straně nebude dobrá vůle (obec nemůže nikoho k prodeji pozemků „nutit“). To, jestli se tedy nakonec takovýto projekt zrealizuje, tak nyní opravdu nelze ani odhadovat. Určitě však stojí za to se touto otázkou nyní zabývat.

 

Aktualizace z 13.6.2016

Na výslovnou žádost pana Ing. Kamila plavce dodatečně zveřejňujeme celou jeho odpověď, kterou nám zaslal minulý rok, dva měsíce po oslovení všech zastupitelů a uzavření tohoto článku.

Aktuální situace kolem developerského projektu Nad Údolím

Náš spolek od začátku sleduje aktuální dění ohledně výstavby v obci. Na základě informací prezentovaných na několika posledních veřejných zasedání zastupitelstva a podle dostupných informací, které jsou zveřejněné na webových stránkách obce je zřejmé, že developeři nemají zájem o diskusi s obcí ohledně podmínek a rozsahu zástavby na pozemcích v ulici Nad Údolím.

Naopak zvolili cestu nátlaku a vydírání, když do původních ubytoven nastěhovali nepřizpůsobivé občany a doufají snad, že tímto krokem obec přinutí akceptovat jejich snahy realizovat naddimenzovanou zástavbu, která by kromě narušení poklidného charakteru v dané lokalitě znamenala především pro obec jako celek vážný problém, který by v budoucnu mohl být jen velmi těžce řešitelný.

Právě proto jsme na obec zaslali dopis, v kterém obec vyzýváme aby vytrvala ve svém postoji, který nadále bude hájit zájmy především stávajících obyvatel obce a zároveň možnosti obce samotné, s ohledem na budoucí předpokládaný příliv nových obyvatel.

Vzhledem k momentálně vyhrocené situaci s developery jsme dále za spolek obci navrhli zvážit i možnost případného odkupu pozemků vedených v územním plánu jako BČ1 a SOP1, jelikož by to mohlo z našeho pohledu znamenat jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém časovém horizontu optimální krok k řešení rovnou několika záležitostí, se kterými se obec momentálně potýká:

    1. V obci chybí náves, což je citelný nedostatek především v případě konání veřejných akcí v obci. Toto potvrzuje i nedávná zpráva o uplatňování územního plánu, vypracovaná odborem územního rozvoje a památkové péče Městkého úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, která obec taktéž nabádá k navržení vhodných prostor pro shromažďování. Dotčené pozemky jsou z tohoto hlediska dostatečně prostorné a taktéž svým umístěním by k účelu návsi mohly být vhodné.
    2. Pokud by se obci podařilo pozemky odkoupit a využít vhodným způsobem k veřejně prospěšným účelům, znamenalo by to možnost výrazným způsobem přispět k zachování klidného charakteru v této části obce a zároveň snížit dopad nárazového přísunu nových obyvatel, na který obec v této chvíli není připravena, což také potvrzuje zpráva odboru územního rozvoje a památkové péče Městkého úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Dopis, který byl zaslán spolek na obec je k nahlédnutí zde

A co si myslíte vy ? Svůj názor můžete vyjádřit hlasováním.