Archiv rubriky: Výstavba v obci

Poslední vývoj situace s ubytovnami Nad Údolím

V minulosti jsme upozornili na změnu strategie firmy PMS, spol. s r.o., která se rozhodla rozšířit kapacitu jedné z ubytoven o další dvě patra poté, co se její snahy realizovat předimenzovanou výstavbu na pozemcích ubytoven ukázaly jako neprůchodné. Firma PMS posléze přestala s obcí komunikovat a účastnit se jednání obce s dalšími dvěma investory v lokalitě Nad Údolím, jejichž cílem je uzavření plánovací smlouvy (více informací najdete zde).

Jakmile jsme získali potřebné podklady k řízení, přihlásili jsme se jako jeho účastníci, abychom mohli podávat případné námitky a sledovali průběh rozhodování u dotčených orgánů. Důvodem je zejména obava o narušení krajinného rázu, které by nástavbou dalších pater reálně hrozilo. Navíc se po zkušenostech s velmi špatně odváděnou prací stavebního úřadu v Klecanech snažíme dohlížet na dodržování základních požadavků a norem souvisejících s ochranou přírody a krajiny.

Postavení účastníka řízení stavební úřad Klecany našemu spolku letos v lednu nepřiznal, a proto jsme se obratem odvolali na Krajský úřad Středočeského kraje.

V březnu letošního roku vydal stavební úřad Klecany rozhodnutí o umístění stavby „nástavba ubytovny Řež“. Námitky účastníků řízení, jimiž byla obec a sousedé dotčeni výstavbou, však nebyly řádně vypořádány. Připomínky našeho spolku nebyly ze strany stavebního úřadu vůbec řešeny, jelikož stavební úřad konstatoval, že k postavení účastníka nemáme zákonem stanovený předpoklad. Proti tomuto rozhodnutí jsme se koncem března odvolali ke Krajskému úřadu.

O pár týdnů později vydal stavební úřad Klecany usnesení, ve kterém přerušil odvolací řízení s odůvodněním, že probíhá řízení o předběžné otázce, zda je spolek oprávněn podat odvolání. Obratem jsme ke Krajskému úřadu podali další odvolání i proti tomuto usnesení, jelikož bylo dle našeho názoru vydáno v rozporu se zákonem.

V srpnu letošního roku vydal Krajský úřad rozhodnutí, v němž zrušil původní rozhodnutí stavebního úřadu o tom, že spolek není účastníkem řízení o nástavbě ubytovny a vrátil věc k novému projednání. Krajský úřad konstatoval, že vydáním takového usnesení stavební úřad Klecany porušil správní řád.

Jen o pár dní později vydal Krajský úřad další rozhodnutí, ve kterém zrušil rozhodnutí stavebního úřadu o umístění nástavby ubytovny Nad Údolím a celou věc vrátil k novému projednání. Důvodem bylo porušení zákona ze strany stavebního úřadu, a to dokonce ve čtyřech paragrafech správního řádu! Jednou z hlavních vad byl nesprávně vymezený předmět řízení, kde stavební úřad postupoval jako by se jednalo o stavební úpravy a nástavbu objektu (na tento záměr byla vydána i závazná stanoviska dotčených orgánů), přičemž ve skutečnosti se mělo jednat o novostavbu (odstranění nosných částí budovy a opětovná výstavba budovy), což potvrzovala i technická dokumentace samotného projektu.

Zatímco úřady řešily žádost o navýšení ubytovny o dvě patra, nechala společnost PMS do ubytoven umístit občany závislé na sociálních dávkách. Obec se aktivně pustila do řešení vzniklých problémů a systematicky kontaktovala různé úřady a dobročinné organizace, které by dokázaly situaci řešit a zároveň pomoci ubytovaným rodinám v nouzi (detailní informace jsou dostupné přímo na stránkách obce). Bylo však zřejmé, že vzniklé problémy nebude v krátkodobém horizontu jednoduché vyřešit. Současně byly pravidelně zveřejňovány aktuální informace o vývoji situace na webových stránkách obce.

Poslední jednání, kterých se obec účastnila, proběhly 30. a 31.8. s Úřadem vlády (kde byla mimo jiné přítomna vládní zmocněnkyně pro lidská práva) a s Generálním ředitelstvím úřadu práce.

Oba úřady obci sdělily, že ubytovny budou do 13.9. vystěhovány. Nejen obyvatelům lokality Nad Údolím se tak zcela jistě značně uleví.

V současné chvíli tak přímo nehrozí další rozšiřování kapacity ubytovny a vše nasvědčuje tomu, že obchodu s chudobou, kterému zde firma PMS dávala prostor, patřičné úřady konečně učiní přítrž. Tento výsledek je zásluhou systematického postupu ze strany paní starostky Jany Münzbergerové. Paní starostka byla dokonce požádána pracovníky Úřadu vlády o spolupráci v informační a osvětové rovině, aby ze zkušeností naší obce mohly těžit i jiné obce, které se potýkají s podobnými problémy.

Situaci ohledně výstavby v lokalitě Nad Údolím budeme nadále bedlivě sledovat a informovat o jejím dalším vývoji.

 

 

Krajský soud potvrdil, že územní souhlas na pozemcích developera Fidos Group s.r.o. byl vydán nezákonně

V článku z 24.4.2016 jste si na našem webu mohli přečíst o tom, že jsme v dubnu letošního roku podali žalobu proti územnímu souhlasu pro výstavbu rozvodů elektrické sítě a přípojek k 25 RD na pozemcích společnosti Fidos Group s.r.o. (při výjezdu z obce). Od začátku jsme byli přesvědčeni, že územní souhlas vydaný stavebním úřadem v Klecanech byl vydán protizákonně.

Ke stejnému závěru teď došel i soud, který po několika měsících rozhodl, že vydaný územní souhlas je nezákonný.  Rozsudek jsme obdrželi 31.8.2016.

Soud v rozsudku konstatuje porušení zákona vydáním územního souhlasu hned v několika bodech. Mimo jiné došlo ze strany stavebního úřadu v Klecanech k porušení zákona z těchto důvodů:

  • územní souhlas se týká pozemků, které se nacházejí uvnitř významného krajinného prvku (VKP). Úřad vydal územní souhlas bez toho, aniž by si vyžádal závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Soud ve svém rozsudku píše „Územní souhlas tak byl vydán bez zákonem vyžadovaného závazného stanoviska, a je proto nezákonný.“
  • dotčené plochy se dále nacházejí uvnitř nadregionálního biocentra, které je registrováno v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). ZÚR jsou nadřízené územnímu plánu obce, ve kterém ovšem není biocentrum na dotčených pozemcích vyznačeno. V případě nesouladu územního plánu se ZÚR, nelze na základě zákona na dotčených územích rozhodovat. Soud v tomto případě konstatuje: „…nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.“
    a dále
    „V tomto případě takový rozpor existuje, a proto nelze v případě lokality č. 16, u níž rozpor nastává … aplikovat ty části územního plánu obce Husinec, které pro lokalitu č. 16 stanoví podmínky využití území odporující podmínkám, jež ZÚR vymezují pro plochu nadregionálního biocentra 2001 Údolí Vltavy.“

 

Soud dále nařídil Stavebnímu úřadu Klecany uhradit nám soudní výlohy ve výši 3000,- Kč. Část peněz, které jste nám přispěli na naše aktivity spojené s ochranou přírody a krajiny v obci Husinec, se nám tak vrátí a my je budeme v budoucnu moci opět použít.

Naším dalším krokem bude snaha se na základě soudního rozhodnutí domoci zrušení tohoto nezákonného územního souhlasu.

Situace ohledně výstavby na pozemcích Fidosu – žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu

V jednom z předchozích článků jsme informovali o nezákonně vydaném územním rozhodnutí a územním souhlasu Stavebním úřadem Klecany.

Po zamítnutí žádosti o přezkumné řízení proti vydanému územnímu souhlasu jsme reagovali podáním žaloby proti nezákonnému zásahu správního orgánu ke Krajskému soudu.

Proti vydanému územnímu rozhodnutí jsme se odvolali ke Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 20.4.2016, kam jsme spolu odvoláním podali žádost o vydání předběžného opatření tak, aby na dotčených pozemcích nemohly být způsobeny další škody.

Ze zákona měl úřad ve věci vydání předběžného opatření rozhodnout do 10 dnů. Po uplynutí této lhůty jsme úřad upozornili na porušení zákona, jelikož v zákonem stanovené lhůtě nebylo rozhodnuto a dále jsme Úřad upozornili, že na pozemcích nadále dochází k zásahům do krajiny, čímž může nezvratně dojít ke zničení významného krajinného prvku a dalších prvků ekologické stability, jelikož zde již několik týdnu probíhají výkopové práce.

Rozhodnutí vydal Krajský úřad až po 15 dnech, přičemž naše odvolání zamítl jako nepřípustné. Nejen že KÚ porušil zákon nedodržením lhůty, ve které měl vydat rozhodnutí o předběžném opatření, navíc se vůbec nezabýval přezkumem nezákonně vydaného územního rozhodnutí, což je ze zákona jeho povinností, jelikož je zde dotčena otázka veřejného zájmu, právě z důvodu zásahů na území, na kterém se nachází jak nadregionální biocentrum, tak registrovaný významný krajinný prvek.

Na pochybení Úřadu jsme reagovali podáním další žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu ke Krajskému soudu a dále jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zaslali podnět na zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí Krajského úřadu.

Velké poděkování patří všem, kteří nás finančně podpořili.
Velmi si Vaší pomoci vážíme a díky Vám jsme schopni v činnosti ochrany přírody a krajiny obce Husinec pokračovat v rozsahu, o kterém pravidelně informujeme. Pokud jste nás ještě nepodpořili, můžete tak učinit, budeme velmi rádi

 

Žaloba proti nezákonnému zásahu

Jak jsme na webu Spolku koncem března informovali, došlo podle našeho názoru ze strany stavebního úřadu v Klecanech ke schválení záměru výstavby na pozemcích developera FIDOS s.r.o v rozporu se zákonem. Jednalo se o vydání územního souhlas a územního rozhodnutí, které schvalují výstavbu na dotčených pozemcích.

Na tuto situaci jsme reagovali tak, že jsme podali žádost o zahájení přezkumného řízení ohledně vydání územního souhlasu a proti vydání územního rozhodnutí jsme se odvolali.

Odvolání proti územnímu rozhodnutí je momentálně v řešení na Krajském úřadu, jakožto nadřízeného orgánu a čekáme až bude vyřízeno. O výsledcích budeme samozřejmě informovat.

Přezkumné řízení ohledně územního souhlasu provádí dle zákona ten samý stavební úřad, který ho vydal. Stavebním úřadem Klecany nám bylo posléze sděleno, že nebyly shledány důvody k zahájení přezkumného řízení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podat žalobu proti nezákonnému zásahu správního orgánu k soudu. Podle našeho názoru bylo úřadem pochybeno hned v šesti bodech a jelikož vadně vydané rozhodnutí územního souhlasu může vést k nezvratnému poškození životního prostředí v dané lokalitě, taktéž žádáme soud o vydání předběžného opatření v podobě pozastavení veškerých prací, než bude ve věci definitivně rozhodnuto.

Jelikož jsou tyto aktivity Spolku náročné nejen časově, ale i finančně (v tuto chvíli se jedná o poplatky soudu v řádu několika tisíců korun), zřídili jsme transparentní účet, ze kterého budou tyto aktivity hrazeny. Pokud si myslíte, že naše aktivita má smysl, budeme rádi, pokud naši činnost jakoukoliv finanční částkou podpoříte. Veškeré prostředky budou použity výhradně k zajištění činností na ochranu životního prostředí obce Husinec.

 

Schválení výstavby FIDOSu je v rozporu se zákonem

Dle našich zjištění byla v minulém roce vydána některá územní rozhodnutí Stavebním úřadem Klecany, která povolují výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro 24 domů na pozemcích firmy Fidos. Máme za to, že k vydání povolení k výstavbě na dotčených pozemcích došlo v rozporu se zákonem.

Vývoj situace v čase na těchto pozemcích je následující:

Územní plán z roku 2000
Územní plán z roku 2000
FIDOS_UP
Aktuální Územní plán z roku 2010
uses
Vymezené nadregionální biocentrum NC2001 v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje

Jak je patrné z grafické přílohy územního plánu z roku 2000, do roku 2010 bylo využití zmíněného území vedeno v Územním plánu obce Husinec jako „ZA – zahrady, sady“. Navíc hranice biocentra (hranice zeleně značených trojúhelníků) zanesená v územním plánu zahrnovalo taktéž pozemky Fidosu.

Na veřejném zasedání 7.4.2010 byly schváleny změny Územního plánu č. 3 a 4. Jednalo se o soubor změn, které se mimo jiné týkaly i využití pozemků Fidosu a to tak, že zde došlo ke změně využití pozemku ze „ZA – zahrady, sady“ na smíšené obytné plochy, včetně explicitního zmenšení nadregionálního biocentra právě o dotčený pozemek Fidosu, vedený v ÚP jako lokalita č. 16.

Nadregionální biocentrum NC2001 je od 22.2.2012 definováno v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, což je územně plánovací dokumentace, která je nadřazená územnímu plánu obce Husinec. Toto biocentrum je koncipováno tak, aby byl zachován poslední zbytek nezastavěného území, které lze využít jako migrační koridor pro zvěř právě v místech na pozemcích směrem od příjezdové cesty k zadní části areálu ÚJV Řež směrem z obce (viz obrázek výše). Jedná se o vymezenou oblast, která vhodným stavem přírodních podmínek umožňuje existenci přirozených – tedy v podstatě původních – živočišných a rostlinných společenstev.

Bohužel změny č. 4, kterými bylo biocentrum zásadním způsobem narušeno jak jeho zmenšením, tak změnou využití pozemků na zastavitelné, byly odhlasovány 7.4.2010 zastupiteli následovně, přesto, že se již v té době o biocentru vědělo:

PRO: Plavec, Fetterová, Krása, Sazma, Beran, Černý
ZDRŽEL SE: Těthalová

Zápis ze zmíněného zasedání zastupitelstva je k dispozici k nahlédnutí, stejně jako kompletní dokumentace zadání změny č. 4 Územního plánu obce Husinec.

Ze zadání změny Územního plánu obce Husinec z března roku 2009 mimo jiné vyplývá, že zde kromě změny využití území na zastavitelné plochy (strana 4. Lokalita č. 16) a zmenšení nadregionálního biocentra (strana 6. f.2.2) byla snaha posunout i významný krajinný prvek VKP26 mimo pozemky Fidosu (strana 7. Lokalita č. 16). Posunout VKP se zjevně ani přes tyto snahy nakonec nepodařilo, jelikož VKP přes pozemky Fidosu stále prochází, jak jsme informovali ve starším článku ohledně sporné výstavby na pozemcích Fidosu.

Podle stavebního zákona jsou Zásady územního rozvoje závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Momentálně jsou pozemky určeny k zástavbě i přes fakt, že se větší část pozemku nachází uvnitř významného krajinného prvku VKP26, navíc posunutím hranice biocentra v územním plánu došlo k nesouladu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, který na těchto pozemcích nadregionální biocentrum NC2001 definuje.

Na tuto situaci však pamatuje zákon, který zakazuje rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem (§ 54 odst. 5 stavebního zákona) a to až do doby, kdy budou uvedené rozpory v územním plánu odstraněny.

I přesto však daný Stavební úřad Klecany vydal územní rozhodnutí na podzim roku 2012 o umístnění technické a dopravní infrastruktury a v roce 2015 územní rozhodnutí o umístění stavby pro elektrické vedení. Fakticky tak úřad jednal v rozporu se zákonem.

Tato pochybení stavebního úřadu je dle našeho názoru evidentním porušením zákona a proto budeme usilovat o to, aby došlo k nápravě. Jako Spolek jsme proto vstoupili do územních řízení a požadujeme, aby území bylo navráceno do původního stavu, a bylo tak v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a jím definovaného nadregionálního biocentra NC2001 v plném rozsahu.

 

Obrat v přístupu developera PMS, spol. s r.o. k výstavbě Nad Údolím

Výstavba v lokalitě Nad Údolím, plánovaná celkem třemi subjekty, se více než rok řeší jako jeden projekt, který byl předložen formou zastavovací studie a tímto způsobem je od začátku s investory diskutován, připomínkován a konzultován.

Investoři zpočátku prosazovali svůj předimenzovaný záměr výstavby v lokalitě Nad Údolím, ze kterého nehodlali ustoupit a ve chvíli, kdy obec předložila argumenty založené na vypracovaných studiích odborníků na urbanismus a vybízela k rozumnému kompromisu přiměřené zástavby, přestali investoři komunikovat úplně. Nakonec firma PMS do areálu s ubytovnami nechala nastěhovat nepřizpůsobivé občany.

Před koncem loňského roku se obec rozhodla kontaktovat firmu PMS a pana Šenkýře o případné možnosti odkupu pozemku, který by obec mohla v budoucnu využít pro potřeby všech svých obyvatel. Dle aktuálních informací obec obdržela odpověď pouze od právního zástupce PMS. Na tento dopis obec odpověděla a pověření zastupitelé sjednali schůzku s právním zástupcem PMS (AK Škorpil a Satke) na 8.2.2016.

Nyní by mohlo být vše zase úplně jinak, jelikož firma PMS zažádala na patřičných úřadech o možnost přístavby dalších dvou pater na jedné stávající ubytovně.

Nově zvolená strategie PMS, která nebere naši obec jako partnera k jednání bohužel veškeré představy o možné dohodě ohledně budoucí a koncepčně plánované podobě výstavby značně komplikuje.

Zdá se totiž, že firma PMS jedná rovnou na třech úrovních, přičemž tyto se samy vylučují. Jen stěží si lze představit, že by firma reálně uvažovala o možnosti odprodeje pozemku a zároveň žádala úřady o povolení k realizaci další nástavby na stávajících budovách, která není v souladu se záměrem, který PMS obci předložila formou zastavovací studie ke schválení.

Na každý pád nelze brát vážně ujišťování firmy PMS o těch nejlepších úmyslech s ohledem na stávající obyvatele naší obce, které zaznělo na jednom z veřejných zasedání.

Naopak je čím dál více zřejmé, že firma PMS chce realizovat svůj záměr výstavby za každou cenu a za použití všech prostředků, bez ohledu na nepřiměřenost zásahu v dané lokalitě, spolu se všemi negativními dopady na obec jako celek.

Oficiální informace ze strany obce je možno sledovat zde

 

Obec zveřejnila vypracovaný rozbor kapacity území a právní stanovisko ohledně oprávněnosti požadavků na investory projektu Nad Údolím

Na stránkách obce byl zveřejněn Právní stanovisko u advokátní kanceláře Frank Bold Legal, který si obec nechala vypracovat pro ujištění, že požadavky na investory ve formě vybudování školky a rekonstrukce ulice Nad Údolím, jsou legitimní.

Dále byl zpracován a zveřejněn Rozbor kapacity území Nad Údolím, z které vyplývá, že míra zástavby předložená investory v zastavovací studii je nad rámec únosnosti území a říká, že přijatelná by byla míra zástavby do výše 30 až 36 rodinných domů (uvažováno s jednou bytovou jednotkou na dům).

 

 

Obec bude oficiálně kontaktovat investory projektu Nad Údolím ohledně možnosti odkupu pozemků

Na veřejném zasedání dne 2.11.2015 probrali zastupitelé dopis od Spolku s výzvou na zvážení odkupu pozemků s ubytovnami v lokalitě Nad Údolím. Zastupitelstvo pověřilo paní starostku zjištěním možnosti odkupu zmíněných pozemků.

Během hlasování o tomto postupu se hlasování zdržel pan Krása a pan Plavec, ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

Informace jsou dostupné taktéž na stránkách obce

Podnět k šetření nezákonných zásahů do významného krajinného prvku

Jak jsme informovali v jednom z předešlých článků, kontaktovali jsme firmu FIDOS Group s.r.o. a žádali ji o doložení platného souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny, kvůli plánovanému zásahu do významného krajinného prvku VKP 26. Bohužel investor na naše výzvy nereagoval a proto jsme si vyžádali veškeré potřebné dokumenty od dotčených úřadů a zjistili, že územní rozhodnutí bylo firmě FIDOS Group s.r.o. vydáno v rozporu se zákonem, protože orgán ochrany přírody, který dle zákona zásahy do VKP posuzuje a schvaluje, nebyl osloven.

Dle našich zjištění došlo i k dalším zásahům do VKP 26, výstavbou několika rodinných domů, během několika nedávných let.

Na základě těchto zjištěných informací a po konzultaci s orgánem ochrany přírody v Odoleně Vodě jsme podali podnět k šetření nezákonných zásahů do registrovaného významného krajinného prvku podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na Českou inspekci životního prostředí.

O dalším postupu budeme dále informovat.

Co vznikne na pozemcích developera v lokalitě Nad Údolím ? Vyjádření zastupitelů…

V minulém příspěvku jsme informovali o zaslaném dopisu na obec, kde vyzýváme ke zvážení případného odkupu pozemků bývalých ubytoven v lokalitě Nad Údolím.

Jak nás informovala paní starostka Mgr. Jana Münzbergerová, dopis byl předložen všem zastupitelům. Ty jsme proto dne 29.9.2015 oslovili a zeptali se jich na názor k možnosti odkupu zmíněných pozemků obcí, s tím, že jejich odpovědi budou zveřejněny na stránkách našeho spolku.

Zveřejňujeme tedy odpovědi zastupitelů, kteří nám zaslali svou odpověď.

Mgr. Jana Münzbergerová

Pokud jde o můj vlastní názor – jsem pro to, aby se obec pokusila koupit území, kde jsou ubytovny, a perspektivně zde budovat náměstí/park,… prostě veřejné prostranství.

Doc. Ing. Münich Daniel Ph.D.

Odkup zmíněných  pozemků obcí je jistě nápad k vážnějším úvahám. V dané chvíli, kdy jsme na samém začátku, jsem ale opatrný v zásadnějších soudech. Nejdříve je třeba získat alespoň základní představu o finanční náročnosti případného odkupu a o účelovém využití pozemků, což opět bude souviset s penězi. Myslím že je zcela zřejmé, že obci naší velikosti (patří totiž počtem obyvatel k těm větším) a velkého komunitního potenciálu by velmi přišel vhod společný komunitní prostor. Myslím tím více než jen uklizené veřejné prostranství. Centrum pro komunitní občanské aktivity díky historickým okolnostem v obci nevzniklo a je to velká škoda, protože v obci mají silný potenciál. Dnes místní nadšenci a dobrovolníci organizují různé akce a činnosti po různých koutech jak se dá.  Myslím tím místo, kde by se mohly konat různé zájmové kroužky (výtvarné a menší sportovní), scházet kluby a sdružení, dělat přednášky, divadelní představení, menší sportovní akce, ples, výstavy, promítání a podobně. Kde by i během dne fungoval klub pro setkávání rodičů s malými dětmi a případně seniorů. Mohla by tam fungovat i denně přístupná obecní knihovna. Je samozřejmě otázka, zda lze vhodně navrhnout a zaplatit takovou stavbu, která by různorodé komunitní činnosti a zájmy obsloužila a provoz byl pro obec finančně udržitelný. Možná se o tom s trochou trpělivosti a rozvahou dá ve střednědobém horizontu uvažovat. Určitě stojí za to o věci začít veřejně, prodiskutovat nápady a preference. Není možná od věci si nechat si udělat základní finanční rozvahu a poté třeba i základní jednoduchou architektonickou studii. Vše samozřejmě také závisí na ochotě současných vlastníků pozemky obci za přijatelnou cenu odprodat.

Ing. Tomáš Pfeifer

Ano, pobavme se o tomto nápadu. Veřejně. Já hlasuji pro.
Jako nápad to nezní špatně, leč je třeba se zamyslet nad financováním nákupu a následnou rekultivací prostoru. Celkový účet za toto nebude malý a je otázkou, kde na to vzít.
Bylo by prima mít velký společný prostor v obci, která nemá náměstí, tudíž se její obyvatelé nemají pořádně kde sejít. Přeci jen předvánoční setkání u betlému by mohlo být důstojnější a větší. Těch „ale“ je u nápadu odkoupit od vlastníka pozemky spousta. Až všechna budeme znát a jejich překonání nebude nemožné, bude v možnostech obce záměr realizovat a i ostatní obyvatelé se budou těšit z tohoto záměru, budu hlasovat pro odkoupení. Zatím je to „jen“ nápad, nad kterým je nutné se dosti zamyslet. Zde rozhodně platí přísloví: Dvakrát měř, jednou řež“.

Mgr. Dymáček Martin

Návrh odkupu daných pozemků ze strany obce mi připadá jako velmi zajímavé řešení, které může vyřešit několik palčivých problémů naší obce najednou, a to a) revitalizaci nehezké plochy, b) získání velmi chybějícího veřejného prostranství v obci, c) řešení doposud patové situace z hlediska uvažované výstavby v dané lokalitě, a v neposlední řadě d) zajištění toho, že výstavba v lokalitě Nad Údolím nepřekročí udržitelnou míru rozvoje (odkup by se mohl týkat ploch, které jsou současnými developery uvažovány pro výstavbu 45 až případně 65 bytových jednotek a na které není ani daná lokalita, ani obec jako taková, připravena).

Naprosto klíčová je však otázka finanční náročnosti takového postupu a ochoty druhé strany k takovému řešení. Velmi zjednodušeně řečeno – obec k odkupu nebude moci přistoupit, pokud to bude překračovat finanční možnosti obce a pokud na druhé straně nebude dobrá vůle (obec nemůže nikoho k prodeji pozemků „nutit“). To, jestli se tedy nakonec takovýto projekt zrealizuje, tak nyní opravdu nelze ani odhadovat. Určitě však stojí za to se touto otázkou nyní zabývat.

 

Aktualizace z 13.6.2016

Na výslovnou žádost pana Ing. Kamila plavce dodatečně zveřejňujeme celou jeho odpověď, kterou nám zaslal minulý rok, dva měsíce po oslovení všech zastupitelů a uzavření tohoto článku.