Archiv rubriky: Aktuality

Záchrana ryb z řežského rybníčku

Koncem minulého týdne dostal náš spolek upozornění od paní Palaščákové na ohrožení ryb v blízkém rybníčku
V Močidlech, jelikož v něm v parných dnech razantně ubývá vody.

Rybník se nachází uprostřed remízku na samotném okraji katastru obce a je obklopen vzrostlými vrbami a keři, které ho celkem dokonale ukrývají. Ze stop po okolí je ale zjevné, že se jedná o oblíbené útočiště zvěře, která se sem stahuje za vodou a přirozeným úkrytem. Potkáte zde také vážky a ptáky, pro které je toto místo jediným možným úkrytem mezi lány polí. Celý remízek je celkem vhodně veden v územním plánu jako lokální biokoridor.

Rybník nemá stálý přítok a jeho stav tak ovlivňuje úroveň spodních vod (nedaleko má studnu ZD Klecany) a voda, jež přiteče z okolních polí v případě srážek. Paní Palaščáková nám zaslala i fotografii rybníku v zimním období, ze které je zřejmé, že se rozhodně nejedná o nějakou kaluž v poli, kterou bohužel připomínal po několika parných týdnech bez deště.

Na základě tohoto podnětu jsme se spojili s paní starostkou, zda by bylo možné vodu zkusit doplnit s pomocí místních hasičů. Ta nápad uvítala a v pondělí již hasiči doplnili rybník několika cisternami vody. Všem bylo jasné, že je to řešení krátkodobé, a proto jsme společně hledali možnosti, jak a kam ryby přemístit než voda opět vyschne.

Bohužel se ukázalo, že voda v rybníce vydržela kratší dobu, než jsme předpokládali, protože již druhý den hasiči při kontrole zjistili, že jsou ryby opět téměř na suchu. Těm tak znovu hrozil akutní úhyn. Řešení jak vylovit ryby a kam je umístit se tedy muselo najít velmi rychle.

My jsme se snažili kontaktovat paní Toulcovou ze Zemědělského družstva Klecany, které přilehlé pole obhospodařuje, zda by družstvo bylo ochotné s výlovem ryb a jejich přemístěním pomoci. Bohužel i ZD Klecany řešilo v dlouhotrvajících extrémních teplotách úhyn ryb ve svých nádržích, a to i přes pravidelné dopouštění a okysličování vody. Umístění dalších ryb do těchto nádrží tedy v této situaci nebyla bohužel možná. Paní Toulcová nám však nabídla pomoc ve formě zapůjčení techniky, pokud by to bylo potřeba.

Následně se nám podařilo spojit s vlastníky pozemků, na kterých se rybník nachází, abychom je seznámili se situací a zjistili, zda netuší, jak se do rybníku ryby dostaly. Jak se ukázalo, vlastníci již dlouhá léta pronajímají svá pole Zemědělskému družstvu Klecany a o existenci rybníčku ani netuší. Dostali jsme však jejich souhlas na pozemcích operovat a dle uvážení ryby přemístit.

To už se vedoucímu hasičů panu Strnadovi podařilo zkontaktoval místní rybáře a domluvit umístění ryb do rybníčků U Hastrmana.

Ryby se tedy nakonec podařilo zachránit a přemístit do vhodného prostředí.

Velké poděkování patří paní Palaščákové, která si úhynu ryb všimla a kontaktovala nás. Dále velmi děkujeme všem, kteří se na záchraně ryb podíleli a snažili se pomoci, zejména pak paní starostce Janě Münzbergerové a veliteli dobrovolných hasičů Jakubu Strnadovi a jeho sboru.

Rádi bychom všechny občany požádali, aby se nezdráhali kontaktovat obecní úřad nebo náš spolek v případě, že by docházelo k ohrožení přírody. Pokud to bude v našich silách, budeme se snažit takové situaci zamezit.

 

rybník v zimním období – foto od paní Palaščákové
rybník v létě
rybník se nachází uvnitř lokálního biokoridoru LBK 10. Útočiště tu nachází mnoho zvěře
rybník v remízkách mezi poli

Jak jednoduše přes léto pomoci ptákům

V horkých letních dnech, kdy vysychají i poslední kaluže vody, mají i ptáci horší přístup k vhodnému místu, kde by se mohli napít a vykoupat. Přitom vytvořit jim vhodné pítko je velmi jednoduché a zvládne to každý. Ptáci pítko rychle objeví a budou se k němu rádi vracet, aby se osvěžili.

Nejjednodušším způsobem je umístění mělkého, ale širokého tácku pod květináč na otevřené prostranství (louka, trávník za domem), odkud budou mít ptáci přehled o okolním dění v případě, že by se blížila třeba kočka nebo jiný predátor. Pítko můžeme také umístit na kus pařezu nebo jiné vyvýšené místo. Takto vytvořené pítko naplníme vodou a uprostřed zatížíme menším kamenem.

Pokud máte zahrádku, tak zajímavým řešením je zakopání misky nebo starého plechu na pečení do úrovně trávníku.

zdroj: http://www.radcenafinance.cz/inspirace/vyrobte-malym-operencum-zahradni-pitko/
zdroj: http://www.radcenafinance.cz/inspirace/vyrobte-malym-operencum-zahradni-pitko/

 

Další nápady jak také mohou vypadat pítka pro ptáky najdete třeba zde: http://www.radcenafinance.cz/inspirace/vyrobte-malym-operencum-zahradni-pitko/

Více informací jak vhodně vyrobit a umístit ptačí pítko najdeme na ornitologickém webu https://birdwatching.cz

Náš spolek se stal členem sdružení Koridor D8

Dne 3.5.2018 podepsal náš spolek memorandum o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník).

Spolu s postupující výstavbou výrobních a skladových provozů masivních rozměrů narůstá doprava osobních a nákladních automobilů jak na dálnici D8, tak na přilehlých komunikací. Kromě zhoršené dopravní situace, má plošná zástavba a zvýšená doprava negativní vliv na životní prostředí.

Toto se bohužel týká i obyvatel naší obce, která se nachází pouhé 4 kilometry od dálnice D8, ǎt už se jedná o dopady na kvalitu ovzduší, či zhoršenou dopravní situaci.

Členové tohoto sdružení vyjadřují společnou vůli hájit právo na příznivé životní prostředí obyvatel regionu, zasazovat se o trvale udržitelný rozvoj našich obcí, chránit zemědělský půdní fond, přírodu, zdraví a majetek místních občanů a komunit před negativními dopady investičních záměrů.

Cílem sdružení je aktivní spolupráce a koordinovaný postupu v ochraně životního prostředí obyvatel regionu mezi spolupracujícími obcemi a spolky.

Jelikož jsou postoje a vize memoranda v souladu s našimi cíli, o které se jako spolek zasazujeme, podepsali jsme spolu s 8 obcemi, 2 městy a dalšími 7 spolky přístupové memorandum a stali jsme se tak platnými členy sdružení obcí a spolků pod názvem Koridor D8.

 

Vlivy jednotlivých záměrů

 

 

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018 – zhodnocení

Vážení přátelé a sousedé.

V sobotu 7.4. proběhla celorepubliková akce „Ukliďmě svět, ukliďme Česko“, do níž se zapojila též naše obec. Letos se sešlo celkem 26 dobrovolníků, z čehož bylo 11 dětí. Počasí nám tentokrát přálo a společně se nám opět podařilo sesbírat velké množství odpadu, zvláště podél hlavních komunikací. Potěšující je, že se zapojovali sousedé, sbírající odpadky v okolí svého bydliště, i mimo rámec oficiální akce.

Díky tomu, že se jednalo již o pátý ročník, můžeme říct, že má tato akce, která se již pomalu stává tradicí, velký smysl a rozměrnějšího odpadu je čím dál méně. Jsou ještě místa, která si zaslouží naši pozornost ale společně se nám daří udržovat obec čistou.

Všem dobrovolníkům a i vám ostatním, kterým není lhostejné prostředí v kterém žijeme velké díky za účast a pomoc. Díky patří též obecnímu úřadu za podporu a propagaci akce.

Když stavební úřad (ne)funguje

Náš spolek se již několik let snaží o ochranu přírody v naší obci. K tomu je důležitým předpokladem vědět předem o plánovaných zásazích, které by potencionálně mohly narušit hodnotná území. Právo na informace je garantováno zákonem o svobodnému přístupu k informacím z roku 1999. Je ovšem smutnou skutečností, že existuje státní instituce, která dokáže základní právo každé demokratické společnosti, jakým jistě právo na informace je, občanům tvrdošíjně odpírat.

Jedná se o Stavební úřad Klecany, který již v minulosti porušil v několika případech zákon, jak bylo potvrzeno například v roce 2016 Krajským soudem v kauze nezákonně vydaného územního souhlasu.

Tentokrát se Stavební úřad Klecany rozhodl o kreativní způsob výkladu zákona o svobodném přístupu k informacím, když informace odmítl poskytnout a posléze za to požadoval úhradu 1776,- Kč.

Nutno podotknout, že o informace jsme žádali již minulý rok v březnu, kdy se dotčený úřad vůbec nenamáhal odpovědět, přestože i zde platí zákonná lhůta na vyřízení žádosti 15, nejdéle však 25 dnů. Po druhé urgenci nám paní Ing. Bartáková, vedoucí stavebního úřadu, sdělila, že tyto informace její úřad neposkytuje. Po třetím dopise, ve kterém jsme opětovně upozorňovali na právo ke svobodnému přístupu k informacím, začal úřad pro změnu vyžadovat úhradu za dohledání a zpracování požadovaných informací.

Nejenže úřad neměl na úhradu za zpracování nákladů žádný nárok, ale samotné oznámení úřadu nesplňovalo ani základní, zákonem stanovené náležitosti. Tímto se úřad podle zákona připravil i o úhradu nákladů, na které by jinak nárok měl (například za pořízení fotokopií). Krajský úřad Středočeského kraje, kam jsme podali odvolání, potvrdil naše stanovisko v říjnu roku 2017 a přikázal Stavebnímu úřadu Klecany poskytnout požadované informace bezplatně.

Stavební úřad Klecany se však rozhodl ignorovat i nařízení svého nadřízeného orgánu, a proto jsme v prosinci loňského roku zasílali na Krajský úřad žádost o vydání opatření proti nečinnosti vůči Městskému úřadu Klecany.

Zde Krajský úřad rozhodl ještě koncem prosince tak, že Stavební úřad Klecany je povinen poskytnout požadované informace do 15 dnů.

Do dnešního dne jsme informace, o které jsme žádali v březnu roku 2017, od stavebního úřadu nedostali.

Skutečnost je tedy taková, že Stavební úřad Klecany, který je placen z našich daní, porušuje opakovaně platné zákony a ignoruje závazná rozhodnutí nadřízeného orgánu. My se ve svém volném čase budeme dále domáhat toho, aby úřad začal respektovat platné zákony, které platí bez rozdílu pro všechny.

Ornitologická vycházka v Řeži v sobotu 3.2

Česká společnost ornitologická a Roztoč pořádají v sobotu 3.2 zimní vycházku za ptáky podél Vltavy z Řeže do Roztok.

Vycházka je určena dospělým i dětem, kteří mají rádi ptáky a chtějí se o nich něco dozvědět. Půjdeme trasou podél Vltavy z Řeže do Roztok.

  • Sraz je v sobotu 3. 2. v 10:05 na lávce v Řeži (u zastávky ČD). V případě zpoždění vlaku prosíme o trpělivost.
  • Projdeme se po pravém břehu Vltavy až k přívozu Klecany-Roztoky. Předpokládaná doba vycházky cca 3–4 hodiny.
  • S sebou dalekohled, atlas ptáků (kdo má), teplé oblečení, svačinu, termosku s horkým pitím.

Za hodně špatného počasí (déšť, husté sněžení) se vycházka nekoná.

Vltava je významným zimovištěm vodních ptáků. Kromě kachen a racků se můžeme těšit na setkání s kormorány, potápkami, volavkami i vzácnějšími hosty ze severu – morčáky velkými a hoholy severními. Zjistíme, že slípka není slepice a budeme-li mít štěstí, zahlédneme i létající drahokam – ledňáčka říčního.

Měsíc po instalaci houpací sítě v Řeži

Je to již měsíc, co jsme na louce za bytovými domy Nad Údolím nainstalovali houpací síť, která je zde volně k dispozici všem obyvatelům.

Mnozí lidé v našem okolí vyjadřovali zpočátku pochybnosti, že síť vydrží ve funkčním stavu na svém místě déle jak týden. Od instalace nicméně uplynul již měsíc a ukázalo se, že síť stále slouží v původním stavu mnohým obyvatelům, což je určitě dobrá zpráva.

K újmě bohužel přišly v blízkosti sítě zasazené keříky rakytníku, které někdo vytrhal a zahodil opodál. Věříme, že se v lepším případě jednalo o práci dětí bez dozoru rodičů.

Jelikož se koncept houpací sítě ve veřejném prostoru osvědčil, přemýšlíme o umístění ještě jedné sítě v naší obci. Chtěli bychom tímto obyvatele Husince a Řeže požádat o zaslání nápadů, kde v obci by síť bylo vhodné umístit.

Na základě zaslaných tipů pak vybereme nejvhodnější místo k instalaci. Své nápady nám můžete zasílat v komentáři pod tímto článkem, email na spolek@spolekprohusinec.cz nebo na naší facebookové stránce.

Přijďte si vyzkoušet nově instalovanou houpací síť v horní Řeži

Dnes byla členy spolku nainstalována houpací síť, která je k dispozici veřejnosti. Houpací síť najdete na kraji lesíka za bytovkami Nad Údolím, nedaleko dětského hřiště.

Při používání sítě žádáme všechny o slušnost a ohleduplnost nejen k ostatním uživatelům, ale i k přírodě, jelikož u přístupové pěšinky jsou zasazené dva keříky označené kamínky.

Věříme, že síť bude sloužit obyvatelům a kolemjdoucím k příjemnému odpočinku po dlouhou dobu.

 

Novinky ohledně hal Goodman ve Zdibech

Opět hrozí výstavba obřích hal ve Zdibech. Společnost Goodman vložila v rámci EIA další dokumentaci týkající se záměru na portál CENIA:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

Je to reakce i na naše připomínky, které jsme zaslali dotčeným úřadům v roce 2016.

Jedná se cca o 1500 stran textu a to samozřejmě textu odborného, ve kterém Goodman reaguje na připomínky z prvního kola. Nyní je tedy nutné nové dokumenty podrobně nastudovat, porovnat a zkontrolovat, zda opravdu reagují na všechny dříve předložené připomínky. Následně bude nutné znovu reagovat ve formě dalších připomínek.

Více informací o celém projektu Goodman naleznete na těchto stránkách.

Zároveň uvádíme žádost lidí z projektu „STOP HALY GOODMAN ZDIBY“:

PROSÍME TY Z VÁS, KTEŘÍ SE VYZNAJÍ V DANÉ PROBLEMATICE, KAŽDÉHO, KDO NÁM MŮŽE JEN TROCHU POMOCI, ABY NÁM POMOHL!!

Z hlediska oborů potřebujeme pomoc zejména v oblasti: HYDROGEOLOGIE, OCHRANY OVZDUŠÍ, DOPRAVY. Budeme nutné reagovat i na další témata, obsažená v dokumentaci.

Kácení porostu na protipovodňové hrázi pod ÚJV se chýlí ke konci

Samotné kácení porostu bylo již prakticky dokončeno. Nyní zbývá velké stromy naporcovat a odvézt, zbytky větví naštěpkovat. Štěpka zůstává na místě kvůli regeneraci půdy a podrostu.

Místo po zásahu vypadá velmi dobře, povrch nebyl hrubě narušen a totéž platí i o povrchu na svazích. Až na výjimky nejsou nikde holiny, na mnoha místech zůstaly zdravé větší nebo i menší stromy. Přístupová cesta je na jednom místě zahloubená. Toto bude napraveno realizační firmou ve spolupráci s technickou četou obce, která zajistí materiál na zásyp.

Dle zjištění firma zajišťující kácení dřevin dodržela podmínku nevyužívat v místě těžkou techniku (viz fotky). Dokonce byli pro stahování dřeva využiti i tažní koně.
Pokud tomu počasí dovolí, provede ÚJV dne 20.3. úklid odpadků v prostoru mezi břehem a plotem areálu ÚJV.