Archiv rubriky: Aktuality

K demolici ubytoven Nad Údolím

Spolek se dne 8.8.2019 dozvěděl o plánované demolici bývalých ubytoven Nad Údolím, která měla začít v úterý 13.8.2019. Jelikož bylo známo, že se v areálu vyskytuje nebezpečný azbest (na jedné z ubytoven je eternitová střecha, další azbestové desky byly dle vyjádření majitele pozemků nalezeny v elektroinstalaci), okamžitě jsme u zástupců obce zjišťovali, zda bude demolice probíhat takovým způsobem, aby nebylo při demolici únikem azbestových vláken do okolí ohroženo zdraví obyvatel obce. V těsném sousedství areálu bydlí stovky obyvatel v bytových a rodinných domech. Zdravotní rizika při kontaktu s azbestem přitom mohou být velmi závažná:

Problém azbestu tkví v malých rozměrech jeho vláken, která jsou schopna (podobně jako jiné mikroskopické pevné částice) pronikat se vzduchem do dýchacích cest a dále do plic. Zde se azbest zabodává do plicních sklípků a postupem času může vzniknout rakovinné bujení (mezoteliom). Jedná se tedy o silně karcinogenní látku. Způsobuje také onemocnění zvané azbestóza (zaprášení plic azbestem) – vdechováním azbestových vláken dochází ke zjizvení plic, projevuje se dušnost, příp. kašel a nakonec vede ke smrti.
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Azbest

Paní starostka nás již 8.8.2019 telefonicky ujistila, že o provedené likvidaci azbestu bude vyhotoven likvidační protokol.

Následně se však ukázalo, že nebyla v areálu provedena žádná odborná analýza na výskyt azbestu, přestože se v dobách, kdy byly ubytovny postaveny azbest používal mimo jiné například v materiálech pro obkládání stěn a příček, v izolačních deskách, v těsněních přírub a dokonce i omítkách. Výskyt azbestu v některých materiálech je navíc prokazatelný pouze odbornou analýzou, nikoliv pouhou pohledovou kontrolou. Demolice budov, kde se azbest v různých typech materiálu může vyskytovat představuje tedy závažné zdravotní riziko nejen pro samotné pracovníky, kteří by takovou demolici běžným způsobem prováděli, ale taktéž pro široké okolí samotné demolice. Následky neodborně provedené demolice materiálů, ve kterých by se azbest nacházel by tedy mohlo ohrozit zdraví stovek obyvatel v blízkém i vzdálenějším okolí (vlákna azbestu se šíří vzduchem).

Vedení obce při další komunikaci ústně přislíbilo, že zajistí provedení analýzy na výskyt azbestu, aby byl vyloučen jeho výskyt v dalších materiálech a dále zajistí nezávislý odborný dozor, tak jak bylo v rámci obce běžnou praxí u jiných projektů.

Spolek taktéž zaslal obci oficiální stanovisko k plánované demolici budov, ve kterém obec o výše zmíněný dozor před i během samotné demolice dotčených objektů žádá, tak aby bylo jednoznačně vyloučeno jakékoliv zdravotní riziko pro obyvatele obce.

Bez další komunikace ze strany obce byla dne 7.9.2019 přes komunikační kanál obce zaslána veřejnosti informace o již provedeném odstranění azbestu. Ze zprávy obce vyplývá, že nebyla provedena jiná než pohledová analýza, ze které ovšem není možné jednoznačně určit výčet všech materiálů, ve kterých se azbest nachází.

Je bohužel potřeba konstatovat, že momentálně hrozí bezprostřední riziko, že příští týden bude provedena demolice budov standardním způsobem, ovšem včetně případných materiálů obsahující azbest, jelikož toto riziko nebylo odbornou analýzou i přes slib ze strany obce dostatečně prozkoumáno.

Situaci budeme dále sledovat.

Naše obec se připojuje ke sdružení obcí a spolků Koridor D8

Před několika měsíci jsme psali o tom, že náš spolek podepsal memorandum o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8.

Jsme si dobře vědomi negativních dopadů výstavby velkoplošných hal a skladů a následné zahušťování dopravy v okolí dálnice D8 na obyvatele naší obce. Proto vítáme rozhodnutí zastupitelstva ze dne dne 24.9.2018 o podpisu memoranda jménem obce Husinec (jedná se o  usnesení 7/4/2018: ZO Husinec schvaluje připojení obce k memorandu o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8).

PRO hlasovali:

 • Mgr. Jana Münzbergerová
 • Ing. Ivana Zrzavá
 • Těthalová Marie
 • Mgr. Dymáček Martin
 • Doc. Ing. Münich Daniel Ph.D.

PROTI hlasovali:

 • Ing. Plavec Kamil
 • Bc. Soukup Dušan

ZDRŽEL SE:

 • Ing. Krása David

NEPŘÍTOMNÍ:

 • Ing. Pfeifer Tomáš

Naše obec se tak přidává k dalším signatářům memoranda, kterými jsou:

 • Město Odolena Voda
 • Město Veltrusy
 • Obec Bašť
 • Obec Dřínov
 • Obec Chvatěruby
 • Obec Klíčany
 • Obec Máslovice
 • Obec Nová Ves
 • Obec Panenské Břežany
 • Obec Postřižín
 • Obec Veliká Ves
 • Obec Větrušice
 • Obec Zlončice
 • Hlasy Kozomína z. s.
 • Občanské sdružení Zdiby, z. s.
 • Pro Odolenu Vodu z. s.
 • Spolek Klecansko, Větrušicko a okolí
 • Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec
 • Za životní prostředí Úžic u Kralup z. s.
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kozomín
 • ZO ČSOP 07/03 Vltava, pobočný spolek Kralupy nad Vltavou

Náš spolek podporuje své členy kandidující do zastupitelstva

Jsou to již tři roky, co vznikl náš spolek na ochranu přírody a krajiny v obci Husinec. Hlavním cílem spolku vždy bylo chránit naši krásnou obec před necitlivými a nezákonnými zásahy jakéhokoliv charakteru. Během let jsme řešili mnoho jednotlivých kauz, při kterých jsme hájili zájmy přírody jak proti developerům, tak proti zlovůli některých úřadů, které opakovaně porušovaly zákon. Naší výhodou byla vždy vytrvalost, nezlomné odhodlání a přesvědčení, že veřejný zájem stojí nad zájmem jednotlivců na maximalizaci zisků.

Od počátku jsme opakovaně stáli na straně přírody proti síle peněz, protože přírodu kolem nás považujeme za naprosto nezbytnou součást našeho života, kde trávíme volný čas když si potřebujeme odpočinout od všednodenního shonu a povinností.

S tímto přesvědčením jsme se vždy zasazovali o to, aby charakter obce zůstal zachován a byl posílen tam, kde je to možné, například každoročním organizováním společného úklidu veřejného prostoru v obci, či drobným zkrášlováním okolí.

V průběhu let jsme měli možnost sledovat přístup obce v péči o zeleň, nakládání s veřejným prostorem a postup při vyjednávání s některými developery. V rámci otevřených pracovních skupin jsme se aktivně spolupodíleli například na tvorbě relaxační zóny u hřiště či vytváření strategického plánu obce.

Na veřejných akcích, schůzkách a pracovních skupinách jsme se logicky potkávali s lidmi, kteří svůj volný čas taktéž investovali do spoluvytváření veřejného prostoru, a kterým nebylo lhostejné, jak naše obec bude vypadat a jakým způsobem se bude rozvíjet.

Proto pro nás nebylo překvapením, že se někteří členové spolku rozhodli kandidovat za sdružení Společně pro Husinec a Řež, jehož dlouhodobé postoje, zejména k ochraně přírody a krajiny, či nakládání s veřejným prostorem, se prolínají s naším pohledem na udržitelný rozvoj obce. Kromě jiného to jsou také konkrétní kandidáti sdružení Společně pro Husinec a Řež, kteří se aktivně zapojují do zlepšování veřejného života všech obyvatel, ať už jde o jejich pravidelnou účast na úklidu Ukliďme Česko nebo v rámci dalších pracovních skupin při plánování budoucnosti obce.

Náš Spolek tímto veřejně vyjadřuje ve volbách do obecního zastupitelstva podporu sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Husinec a Řež, za něž se rozhodli kandidovat i naši členové Lucie Nováková a Adam Pešek.

 

Záchrana ryb z řežského rybníčku

Koncem minulého týdne dostal náš spolek upozornění od paní Palaščákové na ohrožení ryb v blízkém rybníčku
V Močidlech, jelikož v něm v parných dnech razantně ubývá vody.

Rybník se nachází uprostřed remízku na samotném okraji katastru obce a je obklopen vzrostlými vrbami a keři, které ho celkem dokonale ukrývají. Ze stop po okolí je ale zjevné, že se jedná o oblíbené útočiště zvěře, která se sem stahuje za vodou a přirozeným úkrytem. Potkáte zde také vážky a ptáky, pro které je toto místo jediným možným úkrytem mezi lány polí. Celý remízek je celkem vhodně veden v územním plánu jako lokální biokoridor.

Rybník nemá stálý přítok a jeho stav tak ovlivňuje úroveň spodních vod (nedaleko má studnu ZD Klecany) a voda, jež přiteče z okolních polí v případě srážek. Paní Palaščáková nám zaslala i fotografii rybníku v zimním období, ze které je zřejmé, že se rozhodně nejedná o nějakou kaluž v poli, kterou bohužel připomínal po několika parných týdnech bez deště.

Na základě tohoto podnětu jsme se spojili s paní starostkou, zda by bylo možné vodu zkusit doplnit s pomocí místních hasičů. Ta nápad uvítala a v pondělí již hasiči doplnili rybník několika cisternami vody. Všem bylo jasné, že je to řešení krátkodobé, a proto jsme společně hledali možnosti, jak a kam ryby přemístit než voda opět vyschne.

Bohužel se ukázalo, že voda v rybníce vydržela kratší dobu, než jsme předpokládali, protože již druhý den hasiči při kontrole zjistili, že jsou ryby opět téměř na suchu. Těm tak znovu hrozil akutní úhyn. Řešení jak vylovit ryby a kam je umístit se tedy muselo najít velmi rychle.

My jsme se snažili kontaktovat paní Toulcovou ze Zemědělského družstva Klecany, které přilehlé pole obhospodařuje, zda by družstvo bylo ochotné s výlovem ryb a jejich přemístěním pomoci. Bohužel i ZD Klecany řešilo v dlouhotrvajících extrémních teplotách úhyn ryb ve svých nádržích, a to i přes pravidelné dopouštění a okysličování vody. Umístění dalších ryb do těchto nádrží tedy v této situaci nebyla bohužel možná. Paní Toulcová nám však nabídla pomoc ve formě zapůjčení techniky, pokud by to bylo potřeba.

Následně se nám podařilo spojit s vlastníky pozemků, na kterých se rybník nachází, abychom je seznámili se situací a zjistili, zda netuší, jak se do rybníku ryby dostaly. Jak se ukázalo, vlastníci již dlouhá léta pronajímají svá pole Zemědělskému družstvu Klecany a o existenci rybníčku ani netuší. Dostali jsme však jejich souhlas na pozemcích operovat a dle uvážení ryby přemístit.

To už se vedoucímu hasičů panu Strnadovi podařilo zkontaktoval místní rybáře a domluvit umístění ryb do rybníčků U Hastrmana.

Ryby se tedy nakonec podařilo zachránit a přemístit do vhodného prostředí.

Velké poděkování patří paní Palaščákové, která si úhynu ryb všimla a kontaktovala nás. Dále velmi děkujeme všem, kteří se na záchraně ryb podíleli a snažili se pomoci, zejména pak paní starostce Janě Münzbergerové a veliteli dobrovolných hasičů Jakubu Strnadovi a jeho sboru.

Rádi bychom všechny občany požádali, aby se nezdráhali kontaktovat obecní úřad nebo náš spolek v případě, že by docházelo k ohrožení přírody. Pokud to bude v našich silách, budeme se snažit takové situaci zamezit.

 

rybník v zimním období – foto od paní Palaščákové

rybník v létě

rybník se nachází uvnitř lokálního biokoridoru LBK 10. Útočiště tu nachází mnoho zvěře

rybník v remízkách mezi poli

Jak jednoduše přes léto pomoci ptákům

V horkých letních dnech, kdy vysychají i poslední kaluže vody, mají i ptáci horší přístup k vhodnému místu, kde by se mohli napít a vykoupat. Přitom vytvořit jim vhodné pítko je velmi jednoduché a zvládne to každý. Ptáci pítko rychle objeví a budou se k němu rádi vracet, aby se osvěžili.

Nejjednodušším způsobem je umístění mělkého, ale širokého tácku pod květináč na otevřené prostranství (louka, trávník za domem), odkud budou mít ptáci přehled o okolním dění v případě, že by se blížila třeba kočka nebo jiný predátor. Pítko můžeme také umístit na kus pařezu nebo jiné vyvýšené místo. Takto vytvořené pítko naplníme vodou a uprostřed zatížíme menším kamenem.

Pokud máte zahrádku, tak zajímavým řešením je zakopání misky nebo starého plechu na pečení do úrovně trávníku.

zdroj: http://www.radcenafinance.cz/inspirace/vyrobte-malym-operencum-zahradni-pitko/

zdroj: http://www.radcenafinance.cz/inspirace/vyrobte-malym-operencum-zahradni-pitko/

 

Další nápady jak také mohou vypadat pítka pro ptáky najdete třeba zde: http://www.radcenafinance.cz/inspirace/vyrobte-malym-operencum-zahradni-pitko/

Více informací jak vhodně vyrobit a umístit ptačí pítko najdeme na ornitologickém webu https://birdwatching.cz

Náš spolek se stal členem sdružení Koridor D8

Dne 3.5.2018 podepsal náš spolek memorandum o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník).

Spolu s postupující výstavbou výrobních a skladových provozů masivních rozměrů narůstá doprava osobních a nákladních automobilů jak na dálnici D8, tak na přilehlých komunikací. Kromě zhoršené dopravní situace, má plošná zástavba a zvýšená doprava negativní vliv na životní prostředí.

Toto se bohužel týká i obyvatel naší obce, která se nachází pouhé 4 kilometry od dálnice D8, ǎt už se jedná o dopady na kvalitu ovzduší, či zhoršenou dopravní situaci.

Členové tohoto sdružení vyjadřují společnou vůli hájit právo na příznivé životní prostředí obyvatel regionu, zasazovat se o trvale udržitelný rozvoj našich obcí, chránit zemědělský půdní fond, přírodu, zdraví a majetek místních občanů a komunit před negativními dopady investičních záměrů.

Cílem sdružení je aktivní spolupráce a koordinovaný postupu v ochraně životního prostředí obyvatel regionu mezi spolupracujícími obcemi a spolky.

Jelikož jsou postoje a vize memoranda v souladu s našimi cíli, o které se jako spolek zasazujeme, podepsali jsme spolu s 8 obcemi, 2 městy a dalšími 7 spolky přístupové memorandum a stali jsme se tak platnými členy sdružení obcí a spolků pod názvem Koridor D8.

 

Vlivy jednotlivých záměrů

 

 

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018 – zhodnocení

Vážení přátelé a sousedé.

V sobotu 7.4. proběhla celorepubliková akce „Ukliďmě svět, ukliďme Česko“, do níž se zapojila též naše obec. Letos se sešlo celkem 26 dobrovolníků, z čehož bylo 11 dětí. Počasí nám tentokrát přálo a společně se nám opět podařilo sesbírat velké množství odpadu, zvláště podél hlavních komunikací. Potěšující je, že se zapojovali sousedé, sbírající odpadky v okolí svého bydliště, i mimo rámec oficiální akce.

Díky tomu, že se jednalo již o pátý ročník, můžeme říct, že má tato akce, která se již pomalu stává tradicí, velký smysl a rozměrnějšího odpadu je čím dál méně. Jsou ještě místa, která si zaslouží naši pozornost ale společně se nám daří udržovat obec čistou.

Všem dobrovolníkům a i vám ostatním, kterým není lhostejné prostředí v kterém žijeme velké díky za účast a pomoc. Díky patří též obecnímu úřadu za podporu a propagaci akce.

Když stavební úřad (ne)funguje

Náš spolek se již několik let snaží o ochranu přírody v naší obci. K tomu je důležitým předpokladem vědět předem o plánovaných zásazích, které by potencionálně mohly narušit hodnotná území. Právo na informace je garantováno zákonem o svobodnému přístupu k informacím z roku 1999. Je ovšem smutnou skutečností, že existuje státní instituce, která dokáže základní právo každé demokratické společnosti, jakým jistě právo na informace je, občanům tvrdošíjně odpírat.

Jedná se o Stavební úřad Klecany, který již v minulosti porušil v několika případech zákon, jak bylo potvrzeno například v roce 2016 Krajským soudem v kauze nezákonně vydaného územního souhlasu.

Tentokrát se Stavební úřad Klecany rozhodl o kreativní způsob výkladu zákona o svobodném přístupu k informacím, když informace odmítl poskytnout a posléze za to požadoval úhradu 1776,- Kč.

Nutno podotknout, že o informace jsme žádali již minulý rok v březnu, kdy se dotčený úřad vůbec nenamáhal odpovědět, přestože i zde platí zákonná lhůta na vyřízení žádosti 15, nejdéle však 25 dnů. Po druhé urgenci nám paní Ing. Bartáková, vedoucí stavebního úřadu, sdělila, že tyto informace její úřad neposkytuje. Po třetím dopise, ve kterém jsme opětovně upozorňovali na právo ke svobodnému přístupu k informacím, začal úřad pro změnu vyžadovat úhradu za dohledání a zpracování požadovaných informací.

Nejenže úřad neměl na úhradu za zpracování nákladů žádný nárok, ale samotné oznámení úřadu nesplňovalo ani základní, zákonem stanovené náležitosti. Tímto se úřad podle zákona připravil i o úhradu nákladů, na které by jinak nárok měl (například za pořízení fotokopií). Krajský úřad Středočeského kraje, kam jsme podali odvolání, potvrdil naše stanovisko v říjnu roku 2017 a přikázal Stavebnímu úřadu Klecany poskytnout požadované informace bezplatně.

Stavební úřad Klecany se však rozhodl ignorovat i nařízení svého nadřízeného orgánu, a proto jsme v prosinci loňského roku zasílali na Krajský úřad žádost o vydání opatření proti nečinnosti vůči Městskému úřadu Klecany.

Zde Krajský úřad rozhodl ještě koncem prosince tak, že Stavební úřad Klecany je povinen poskytnout požadované informace do 15 dnů.

Do dnešního dne jsme informace, o které jsme žádali v březnu roku 2017, od stavebního úřadu nedostali.

Skutečnost je tedy taková, že Stavební úřad Klecany, který je placen z našich daní, porušuje opakovaně platné zákony a ignoruje závazná rozhodnutí nadřízeného orgánu. My se ve svém volném čase budeme dále domáhat toho, aby úřad začal respektovat platné zákony, které platí bez rozdílu pro všechny.