Archiv

Žáby mezi námi

Jedním ze živočichů, kteří to ještě s námi nevzdali a žijí s námi v naší vesnici jsou ropuchy. V polovině března jsme dostali informaci o větším počtu ropuch vylézajících ze zarostlých pozemků mezi Polepšovnou ducha a horní Řeží. Za šera se jich tam dalo vidět skutečně desítky na pár metrech. Je evidentní, že ropuchy (tady se jedná o ropuchu obecnou) v zarostlém vlhkém terénu zimují a letos o něco dříve vylezly ven, aby táhly k vodám, kde se budou pářit.

Takových míst, kde ropuchy v zimě spí, je jistě v našem katastru více. Tyto pozemky jsou však protkány hliněnými cestami, po kterých chodí i jezdí lidé. Oslabené ropuchy stojí téměř za tmy na cestičkách a několik jich bylo zašlápnuto či přejeto. Nejednalo se o velké počty, v těchto počtech hynou ropuchy na jaře téměř všude, např. u naší řeky.

Přejeme všem žabám, aby se bezpečně dostaly k vodě a úspěšně se rozmnožily. Ropuchy jsou věrné svému bydlišti, vzdálí se maximálně 4 km daleko, ale opět se vrátí. Na našich zahrádkách jsou to užiteční pomocníci, zkonzumují velké množství škodlivých živočichů, ropuší žravost je příslovečná.

Pokud vám jakýkoliv druh žab (máme zde ropuchy a skokany) naklade do vašich vodních ploch za zahrádkách vajíčka, o která nemáte zájem a zlikvidovali byste je, ozvěte se nám, vajíčka přeneseme.

Jaro už je tady?
žáby na cestě
zašlápnutá vyschlá ropucha

Nejen užovky chtějí klid

Za životní prostor pro tyto vzácné hady bojujeme ve dvou kauzách. V říjnu loňského roku jsme podali jako jedni z mnoha podnět k vypracované velké EIA k záměru rozšíření dobývacího prostoru pro těžbu v lomu v Husinci-Klecanech. Kamenité svahy před vjezdem do lomu (ze směru od Klecánek) využívají hadi jako své zimoviště a je tak zázemím pro jejich loviště na řece. Tento fakt nebyl v posudcích vlivu na životní prostředí vůbec zmíněn. Veškeré zaslané připomínky k EIA byly rozděleny do 19 bodů a souhrnně předány k dopracování, hadi jsou jedním z nich (bod 17) – viz soubor s názvem „vrácení“ na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1243?lang=cs.
K dnešnímu dni připomínky dopracovány nebyly.

Spojila se s námi však paní Vlasáková, která má na starosti vypořádat právě naši námitku ohledně poškození biotopů důležitého pro hady. Požadovala po nás informace o tom, jaká by byla vhodná kompenzační opatření v případě rozšíření těžby, která by se prezentovala investorovi a ten by je i pravděpodobně zaplatil. Z uvedeného vyplývá, že se již řeší kompenzace, a těžit se nejspíš bude.

Asi není nutné vysvětlovat, že žádná kompenzační opatření nenahradí narušení a částečně i úplné zrušení jedinečného biotopu. Hadi prostě časem odejdou úplně jinam, část jich provoz, hluk a otřesy nepřežije a po 20 (?) letech, až se těžba zastaví, se snad vrátí. Pokud jim ovšem nebudeme životní prostor ubírat dál a nějací jedinci vůbec přežijí. Jedním z dalších našich lidských záměrů je plánovaná asfaltová cyklostezka z Klecánek k mostu v Řeži.

Odpor k tomuto záměru byl na veřejném projednání naštěstí natolik velký u samotných občanů, že snad postačí sám o sobě. Starostka naší obce odeslala na krajský úřad stanovisko obyvatelů Husince-Řeže (k nahlédnutí na stránkách obce, odesláno 9. října 2023, lhůta pro odpověď pravděpodobně 3 měsíce), ve kterém zmínila i chráněné užovky.

Budeme předpokládat, že nebude potřeba již psát samostatnou námitku na Agenturu pro ochranu přírody a krajiny týkající se narušení přírodního rázu břehu řeky důležitého nejen pro hady. V případě nutnosti však námitku podáme. Je jen škoda, že se na názor občanů nezeptal nikdo dříve, projekt v takové fázi vypracovanosti musel stát spoustu práce a peněz.

Alternativou je již připravený projekt na cyklostezku na druhém břehu z Úholiček do Libčic. Projekt by měl být opět občanům veřejně prezentován. Uvidíme, jak bude vyřešen vliv na přírodu.
Konkrétně užovka podplamatá na tomto břehu také žije, ale v mnohem menším počtu než na pravém břehu. Jakmile se s projektem seznámíme, posoudíme jej v našem spolku a případně doplníme o naše podněty. Můžete se k nám přidat.

Plánované rozšíření těžby v lomu Klecany – velká EIA

20.9.2022 byla zveřejněna tzv. velká EIA k záměru rozšíření dobývacího prostoru a pokračování hornické činnosti v lomu v Husinci a Klecanech společností Lom Klecany, s.r.o. Ta byla vypracována na základě požadavku okolních obcí i našeho spolku.

Dokumentaci obsahující akustickou a rozptylovou studii, posouzení vlivu na krajinu, přírodu, veřejné zdraví atd. si můžete stáhnout na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1243?lang=cs, část Dokumenty – Text dokumentace.

Ochrana užovek v roce 2022

S nástupem podzimu se aktivní život našich plazů a obojživelníků blíží ke konci. Noci jsou tak chladné, že by se dalo předpokládat, že se již všichni schovali do úkrytů.

Opak je pravdou, i v těchto chladných dnech potkáváme na cestách kolem vody hady, kteří se plazí k přilehlým skalám a hledají, kde by přečkali zimu.

V pondělí 26.9. sebrala u naší skály místní veterinářka Pavlína Pšeničková omráčeného odrostlejšího hada. Jak vidíte na fotografii, měl již vyhřezlé vnitřnosti a v přírodě by určitě nepřežil. My jsme se mu pokusily, byť s mizivou nadějí, pomoci. Vnitřnosti jsme vrátily do těla a obvázaly ho. Rentgen ukázal, že páteř zlomená není. Had žil po zákroku ještě více než den, pak již však svůj boj o život vzdal.

Byl to jen pokus, Pavlíně děkujeme. Lepší by samozřejmě bylo před hadem přibrzdit a nechat ho odplazit.

Paradoxně byl had sejmut v místech, kde se rekreanti z Husince, manželé Habartovi, pokusili přispět k ochraně těchto plazů poté, co zde na konci srpna viděli přejetou celou jednu snůšku mláďat. Sami nejdříve dali k cestě stojany v češtině i angličtině (které postupně mizely) a poté jsme spolu vytipovali místa, kam nastříkali na cestu siluety hadů. Za jejich snahu jim děkujeme a šablony pro nástřiky určitě využijeme i v budoucnu.

Celkově bylo letos hadů vidět méně, dospělí hadi přelézají cestu až za soumraku, kdy je méně cyklistů. Vylíhlých snůšek bylo mnohem méně než v loňském roce. Malí hadi se vyhřívají nehybně na cestách v domnění, že nejsou vidět. Pokud je přenesete mimo cestu, zachráníte jim tím život. Všechny užovky jsou u nás zákonem chráněné.

Užovky 2021 – velmi chladné jaro a optimistický podzim

V letošním roce celou přírodu překvapilo velice chladné jaro, které opozdilo většinu přírodních procesů zhruba o tři týdny. Chladného období jsme využili k tomu, abychom nainstalovali několik dopravních značek a informačních cedulí podél cyklostezky, v Řeži a Klecánkách, a umístili cedule i v několika bufetech. Finančně nám přispěla i obec Husinec-Řež, za což jí tímto děkujeme. Rovněž jsme s dětmi z našich Řežských mateřských školek udělali procházku po místech, kde hadi žijí, a opravdu jsme je i viděli.

Dospělí hadi vylezli ještě před mrazy, ale mláďata byla vidět až později po chladných dnech. Pozorovali jsme jich jen málo, v porovnání s rokem 2020 odhadem méně než polovinu. Na některých místech, kde byl v loňském roce hojný výskyt, se hadi nevyskytli vůbec (např. pod lomem na hranici s Husincem). Kromě Řeže pod školou a u Skály, v Klecánkách a v Troji u psího útulku a u ZOO byli hadi viděni jen zřídka.

I v létě, kdy se hadi rozprostřou podél celého břehu Vltavy, jich bylo vidět mnohem méně, ať už pod ÚJV či v Husinci a dále k Troji. Těžko říct, zda za to mohla mrazivá jarní rána, kterou nemuseli všichni hadi přežít, nebo cokoliv dalšího. Každopádně s příchodem září už opět vidíme na cyklostezce desítky mrtvých hadů a vypadá to, že se jich letos vylíhlo dost. Příroda se s výkyvy teplot i jinými faktory vyrovnala dobřu pomůžeme, můžeme se na ně těšit i další jaro.

Letos jsme červenou křídou značili mrtvolky na cestách, aby si i ti, kteří nikdy v daných místech hada neviděli, uvědomili, kolik jich každý den my lidé přejedeme. Mluvili jsme se spoustou kolemjdoucích a kolemjedoucích a všichni měli zájem hadům pomáhat. Děkujeme všem, kteří pomohli přejít ve zdraví cestu, byť jedinému hadovi. I z přiložených fotek lze vidět, že živý had vypadá mnohem lépe než ten přejetý.

Kromě užovek podplamatých byly letos velmi hojné užovky hladké (Coronella austriaca), pod lomem v Klecánkách se na několik měsíců zabydlela u břehu želva nádherná (Trachemys scripta elegans), invazivní druh, u přívozu na straně Úholiček čtyři husice nilské, rovněž invazivní druh z Afriky, a teď na podzim můžete na svých procházkách potkávat housenky desítek druhů motýlů, které se snaží zakuklit a přezimovat. Příroda nám pořád připravuje něco nového.

Nepovolený stavební záměr na pozemcích v lese v Řeži

Dne 15.7.2021 vydal stavební úřad oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby z důvodu nepovolených terénních úprav a jiných zásahů na pozemcích, o kterých jsme psali v dubnu v našem minulém článku.

Důvodem jsou podle stavebního úřadu nepovolené terénní úpravy, které jsou v rozporu se stavebním zákonem.

Co se od dubna událo?

Během dubna a května na pozemcích probíhaly další úpravy. Po skrývce zeminy na cca 2/3 pozemku došlo k jeho zakrytí fólií a následným zasypáním štěrkem. Tímto způsobem byl pozemek upraven na rozloze cca 1700m² – 2000m².

Náš spolek se v květnu obrátil na obecní úřad Husinec, který jsme požádali o stanovisko, zda je chov koní s ohledem na probíhající terénní úpravy v souladu s územním plánem obce Husinec.

Přestože obec Husinec pracuje již několik let na novém územním plánu, disponuje stavební komisí a možností konzultovat problematiku s právní kanceláří, namísto jasného stanoviska ohledně souladu využití pozemku s regulativy vlastního územního plánu, nám bylo sděleno, že obec v tomto směru nemá žádné kompetence a odkázala nás na Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Brandýs nad Labem.

Ten jsme tedy následně kontaktovali i s ohledem na fakt, že na základě podkladů, které jsme od obecního úřadu získali, jsme nabyli dojmu, že obec celou situaci příliš neřeší, přestože rozsáhlé necitelné terénní úpravy v lese v Řeži probíhaly po několik měsíců. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu pak žádost o vyjádření postoupil stavebnímu úřadu v Klecanech.

Podle zjištěných informací oslovila obec vlastníky pozemků již koncem roku 2020, ale spokojila se pouze s vyjádřením vlastníků, že se podle výkladu Stavebního úřadu o terénní úpravy nejedná, a že charakter ani konfigurace terénu se nemění.

Aktuální stanovisko stavebního úřadu však potvrdilo naši domněnku, že terénní úpravy v souladu se zákonem řešeny nebyly a vyjádření vlastníků pozemku se tedy ukázala jako zavádějící a v rozporu se skutečností.

Pasivní přístup obce dokazuje i fakt, že v řízení o odstranění stavby „Nepovolení terénní úpravy a jiné zásahy na pozemku“ naše obec jako účastník řízení vůbec nefiguruje.

Obec jsme o stanovisku stavebního úřadu informovali s žádostí o aktivní zapojení do veškerých následných řízení.

Necitelné zásahy na pozemcích v lese v Řeži

Minulý rok na konci léta započaly stavební úpravy v lese na pozemku staré zahrady s ovocnými stromy mezi Polepšovnou ducha a ulicí Nad Údolím. Jedná se o pozemek o výměře 2701m² vedený v katastru jako ovocný sad (dle definice se jedná o pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři).

Už minulý rok zde došlo k vykácení několika starých ovocných dřevin a terénním úpravám (vybagrování části svahu v lese a odstranění travnaté vrstvy na cca 1/3 pozemku). Na místo vybagrovaného svahu byl posléze vsazen lodní kontejner.

V minulých týdnech došlo k dalším úpravám, konkrétně k zakrytí další cca 1/3 pozemku fólií.

V územním plánu obce je pozemek evidován pod označením ZZ jako zahrady a sady s jasně definovaným přípustným využitím území.

Vše nasvědčuje tomu, že pozemek není využíván v souladu s platným územním plánem a zároveň zde probíhají rozsáhlé terénní úpravy, kvůli kterým může být výrazným způsobem ohrožen přirozený mechanizmus vsakování srážkových vod s dopadem na širší okolí. Zásahy na pozemcích krom toho považujeme za velmi necitelné i z hlediska krajinného rázu, jelikož došlo k devastaci zapojené zeleně, která byla součástí lesa a návazných zelených ploch. Pozemek navíc přímo sousedí s nadregionálním biocentrem a bezprostředně navazující pozemky jsou určeny k plnění funkcí lesa.

V současné chvíli se obracíme na patřičné úřady, abychom obdrželi veškeré informace týkající se prováděných zásahů. O dalším postupu budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Ukliďme Česko 2021

Vážení sousedé a spoluobčané,

vlivem současné epidemické situace proběhne letošní tradiční jarní úklid „samoobslužnou formou“.

Na území obce bude zřízeno 7 výdejních míst (viz. přiložená mapka), takzvaných „PYTLOMATŮ“. Zde si můžete vyzvednout pytle na odpad a na stejném místě je pak zanechat naplněné (o jejich odvoz se postará obecní technická četa).

V případě zájmu o rukavice (k dispozici jsou i dětské velikosti), jsou tyto k vyzvednutí na obecním úřadě či na adrese Nad Údolím 121.

Úklid bude probíhat od 20.3. do 4.4., datum a čas je tedy na vás 😊

Děkujeme všem, komu není lhostejný stav obce a krajiny ve které žijeme!

Dotazy a zprávy z úklidu posílejte na [email protected]

Akci organizuje:

 • Obecní úřad Husinec
 • Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec
 • Komise životního prostředí a odpadového hospodářství

Užovka podplamatá – zpráva o jarním monitorování

Jak jsme vás již informovali v dřívějším příspěvku, zahájili jsme záchrannou akci pro vylézající užovky podplamaté, kriticky ohrožený druh. Každý rok na jaře se tyto užovky snaží dostat k vodě, kde (kromě léta, kdy se samice vydávají na další cestu naklást vejce) až do podzimu žijí. Můžete je vidět se slunit na břehu podél Vltavy od Troje až po Dolánky. Svým zbarvením a kresbou připomínají zmije, ale jsou to neškodní milí hadi.

Mláďata se v dubnu vydávají na svou první a často i poslední cestu. V některých místech je pro ně totiž téměř nemožné dostat se k vodě. Na našich cestách mezi Řeží a Trojou jsme během ca 5 týdnů našli a z cest odstranili 208 mrtvých hadů, z nichž 90% tvořila mláďata. Pokud jsme narazili na živého hada, přenesli jsme ho k vodě, nebo ho na jeho cestě bránili před cyklisty, auty, lidmi na kolečkových bruslích i kočárky. Takových hadů jsme zachránili 51.

Počet mrtvých hadů nás překvapil, i to, jak je spoustě lidem jejich umírání úplně jedno. Ještě donedávna byly v Troji informační tabule, které zde však již chybí. Lidé nevědí, co s hádětem nalezeným u kraje cesty dělat. Netuší, jestli to není jedovatý had.

Protože nám tato situace není lhostejná, zahájili jsme některé kroky, např. hovoříme na svých cestách s lidmi, ukazujeme jim hady, žádáme o jejich ochranu. Oslovili jsme některé majitele domů v Klecánkách nad vodou, kde je situace doslova kritická, a zjistili, že ani jim není situace lhostejná.

Do budoucna plánujeme umístit podél cest informační cedule a dále značky s prosbou o ohleduplnější jízdu. Doufáme, že nás podpoří obecní úřady. Velmi důležité bude posílit naše hadí hlídky o dobrovolníky. Na začátku příštího roku oslovíme prostřednictvím dostupných médií vás občany, zda by se k nám někdo nechtěl přidat na naše dubnové odpolední cyklistické výlety.

Pokud už teď myslíte, že byste se rádi přidali, napište na naši e-mailovou adresu, na podzim pravděpodobně spustíme monitorování návratu hadů do zimovišť.

Za jakoukoliv podporu předem děkujeme za hady.

Přejetá asi rok stará užovka podplamatá – 7.5.2020 Klecánky
Typicky schoulené mládě užovky podplamaté – 7.4.2020 Řež
Téměř neviditelná přejetá užovka podplamatá – 7.4.2020 pod lomem za Husincem
Umírající čerstvě přejeté mládě užovky hladké s červeným bříškem – 24.4.2020 Klecánky u lomu
Přejeté mládě užovky obojkové – 21.5.2020 Řež pod školou

METEO Červenka se hlásí

Možná jste si během toulek Řeží všimli nového zařízení na travnaté ploše na začátku Červená skály (u zpomalovacích pruhů), souřadnice stanice: 50°10’27″N, 14°22’5″E. Jde o osobní meteorologickou stanici, kterou jsme se synem před několika měsíci postavili a zprovoznili. Již několik let poslouchám stále dokola stejnou otázku: „Tak kolik stupňů jste tam dneska měli?” Odkazování na oficiální službu ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) nepomáhalo, a když se naskytla možnost pořídit meteorologickou stanici s přenosem dat do internetu tak jsem neváhal a pořídil ji. Stanici jsme postavili a umístili k ní malý návod včetně odkazů na webové aplikace, pomocí kterých lze přečíst aktuálně naměřené údaje nebo se podívat do historie měření.

Meteorologická stanice Červenka

Meteorologická stanice je schopná měřit teplotu, vzdušnou vlhkost, intenzitu světla, UV záření, atmosférický tlak, dešťové srážky, rychlost a směr větru. Stanice dává údaje také o pocitové teplotě a rosném bodu. Poloha stanice byla vybrána s ohledem na požadavek měřit to, jak opravdu venku je, když vyjdu na terasu :-). S ohledem na vegetaci a zástavbu není umístění meteorologické stanice pro měření směru větru úplně nejlepší, ale zbylé veličiny by měly odpovídat hodnotám měřeným ve 2 metrech nad zemí. Senzor teploty je vybaven keramickým radiačním štítem, takže i měření na přímém slunci by nemělo způsobovat výraznou chybu měření. Pokud srovnám průběhy dosavadního měření s průběhy naměřenými meteorologickou stanici Centra Výzkumu v Řeži spadající do sítě stanic ČHMÚ, tak nenacházím výrazné rozdíly nebo výkyvy v měřených hodnotách. 

Ukázka rozmítění osobních meteorologických stanic v okolí Řeže

Data generovaná meteorologickou stanicí jsou ukládána do dvou veřejných meteorologických služeb v síti internet. První službou je Weather Underground. Zde lze stanici nalézt pod identifikátorem IHUSIN1. Weather Underground je celosvětová komunita lidí, kteří dávají k dispozici a veřejnému použití data ze svých meteorologických stanic a senzorů kvality vzduchy. Díky tomu dokáže tato síť poskytovat velmi kvalitní informace o aktuálním počasí v daném místě. Ke službě Weather Underground jsou kromě „Červenky” připojeny i meteorologické stanice v okolních vesnicích a městech (Roztoky, Klecany a další). Pro uživatele jsou data dostupná buď z webu nebo s využitím některé z řady aplikací, které existují jak pro stolní počítače, tak i mobilní telefony. Jedna z nejlepších aplikací, která umožňuje i předpověď počasí je stejnojmenná aplikace Weather Underground. Aplikace je k dispozici zdarma, jen využití podrobné předpovědi počasí je zpoplatněno. Další zajímavou aplikací je WS View, která zobrazuje denní informace získané z meteorologické stanice. 

Druhou veřejnou službou s celosvětovým pokrytím je weathercloud. Jde o webovou službu, která sbírá a ukládá informace z veřejných i osobních meteorologických stanic. Data jsou dostupná pouze přes webové rozhraní, které je optimalizováno i pro zobrazení v mobilních telefonech a tabletech. Přístup na stránku je zdarma a zobrazení dat nevyžaduje registraci.

Data ze stanice lze využít mnoha způsoby. Kromě sledování aktuálního počasí přes web nebo v aplikaci mobilního telefonu lze na webovou službu napojit vlastní systém domácí automatizace, třeba zatahování rolety při silném větru. V řadě aplikací lze rovněž nastavit varování, pokud se blíží bouřka (prudký pokles atmosférického tlaku) nebo změna teploty. Osobně mám nastaveno varování, pokud se teplota blíží k nule, abych schoval suchozemské želvy, které jsou venku ve výběhu. Pro tento rok bude určitě přínosné sledovat vývoj dešťových srážek s ohledem na aktuální sucho.  

Kromě sběru dat bychom rádi Červenku využili ve vědeckém kroužku, který je pořádán spolkem přátel ZŠ a MŠ, a seznámili děti naživo s „měřením” a předpovědí počasí. A více tak podpořil výuku přírodovědných předmětů.

Pokud bude chuť a čas, rád bych stanici dovybavil dalšími senzory. Napadá mě měření kvality ovzduší a detekce bouřek/blesků. Možná něco z toho spácháme s dětmi příští rok ve vědeckém kroužku. V současné době jsou ovšem největším problémem ptáci, kteří zvláště lapací nádobu na déšť používají jako toaletu. Tenhle problém budeme muset co nejdříve vyřešit.

Závěrem bych rád podotkl, že nenesu žádnou odpovědnost za naměřená a prezentovaná data. Pokud zmoknete, i když stanice hlásila, že neprší tak máte smůlu:-). 

V případě dotazů nebo připomínek využijte prosím kontaktní email [email protected] nebo napište do diskuze.

Technické okénko

Aneb něco pro ty co mají rádi konkrétní čísla.

 • Model: Fine Offset WH2900
 • Rozsah měření teploty a rel. vlhkosti: -40 °C až +60 °C; 10 – 99%
 • Rozlišení: 0,1°C
 • Přesnost: ±5%
 • Rozsah měření úhrnu srážek: 0 mm až 9.999 mm
 • Rozlišení: 0,3 mm (úhrn srážek < 1.000 mm) nebo 1 mm (úhrn srážek > 1.000 mm)
 • Intenzita světla: 0 – 400 lux
 • Přesnost: ±15%
 • Rozsah rychlosti větru: 0 – 50 m/s
 • Přesnost: ±1 m/s (rychlost větru <5 m/s), nebo ±10% (rychlost větru >5 m/s)
 • Směr větru (úhel): 0 – 359 °
 • Přesnost: ±12°

Uvedený článek je rozšířenou verzí článku uvedeného v obecním zpravodaji Naše vesnice číslo 2/2020, který vyjde 12.6.2020.