Plánované kácení dřevin na hraně protipovodňové hráze pod areálem ÚJV Řež bude provedeno šetrným způsobem

V prosinci roku 2016 podala společnost ÚJV Ŕež, a.s. na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o udělení výjimky zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kteří se nacházejí na březích Vltavy pod areálem ÚJV. Žádost byla podána proto, že je podle zákona nutné provádět čištění břehu z důvodu plynulejšího odtoku vody při povodňových stavech, a tím snižování rizika zachytávání předmětů do vegetace.

V rámci řízení jsme zaslali na Krajský úřad vyjádření, ve kterém jsme v lokalitě dotčené kácením dřevin zmínili výskyt dvou kriticky ohrožených a čtyř silně ohrožených druhů živočichů, kteří zde byli zaznamenáni v rámci biologického hodnocení prováděného v roce 2015 a 2016.

Proto jsme v našem vyjádření navrhovali uložení ochranného opatření dle zákona v podobě odchytu a následného přenosu chráněných živočichů za odborného dozoru.

S ohledem na stav terénu podél vody, kde se nachází úzká pěšina, jsme navrhovali provádět práce bez použití jakékoliv těžké techniky, která by mohla usmrtit zde žijící zvířata a zároveň poničit stezku podél řeky.

Jelikož se plánované kácení dřevin nachází uvnitř registrovaného nadregionálního biocentra a vyhlášeného přírodního parku Dolní Povltaví, přičemž přímo navazuje na národní přírodní rezervaci Větrušická rokle, žádali jsme o zajištění citlivého kácení dřevin pouze v nezbytně nutné míře.

V lednu letošního roku udělil Krajský úřad společnosti ÚJV Řež, a.s. výjimku zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů z důvodu kácení porostu na vodním díle, za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

  • k pokácení porostu dojde v období mezi 1. listopadem a 15. březnem
  • kácení porostu bude přítomna odborně způsobilá osoba, která v případě nálezu hibernujících zvláště chráněných živočichů zajistí jejich bezodkladné přemístění na náhradní stanoviště, kde nebudou tito živočichové ohroženi na existenci, včetně zajištění podmínek pro jejich bezpečnou hibernaci
  • kácení porostu a odstranění pokácené hmoty z dotčeného území nebude prováděno za použití těžké techniky
  • kácení dřevin a křovin je možno provést pouze v nezbytně nutném rozsahu k zajištění funkčnosti a bezpečnosti vodního díla

Platnost povolené výjimky je omezena do 31. 12. 2018.

Je pozitivní, že Krajský úřad zapracoval naše připomínky do svého rozhodnutí a věříme, že práce spojené s nutným kácením dřevin podél řeky budou provedeny šetrně a ohleduplně vůči zde žijícím živočichům.

Sdílet příspěvek